Na Úřadě MČ Praha - Petrovice si vyřídíte:

Bytová komise - Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice (platné od 01.01.2022)

Bytová komise - Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice (platné od 01.01.2022)

Pravidla pro pronájem sociálních bytů ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice schválené Radou MČ Praha-Petrovice usnesením č. 3/66/1/1/2021 ze dne 15. 12. 2021 (dále jen „Pravidla“)

1.

Tato Pravidla se vztahují na pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice rekonstruovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů – Operačního programu Praha – pól růstu ČR, v etapách I. až III. pod registračními čísly
projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000134, CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000564 a CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000564. Konkrétně se jedná o byty č. 252/2, 252/3, 252/8, 252/16, 252/18, 253/2, 253/4, 253/7, 253/8, 253/11, 253/13, 253/14, v ul. Morseova.

2.

Pro přidělení sociálního bytu ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice musí žadatel náležet alespoň k jedné z níže uvedených skupin osob:  

-           Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných;

-           Rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou;

-           Senioři;

-           Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím;

-           Oběti domácího násilí;

-           Osoby po výkonu trestu či ve zkušební době po udělení podmíněného trestu;

-           Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící pěstounskou péči;

-           Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů.

Současně se žadatel musí nacházet v bytové nouzi či mu tato musí bezprostředně hrozit, nebo musí domácnost žadatele pravidelně vynakládat alespoň 40% svých disponibilních příjmů na úhradu nákladů spojených s bydlením.

Dále, a to v případě bytů č. 252/8 a 253/13, nesmí souhrnný měsíční příjem domácnosti žadatele po úhradě nákladů spojených s bydlením přesahovat 1,60 násobku životního minima a tato příjmová situace musí prokazatelně trvat nepřerušeně nejméně 6 měsíců.

V případě bytů č. 252/3, 252/18, 253/2, 253/8, 253/11 a 253/14 pak souhrnný měsíční příjem domácnosti žadatele po úhradě nákladů spojených s bydlením nesmí přesahovat 2,25 násobku životního minima a tato příjmová situace musí prokazatelně trvat nepřerušeně nejméně 6 měsíců.

3.

Žadatel předloží žádost o nájem bytu na stanoveném formuláři, který je k dispozici na podatelně ÚMČ Praha-Petrovice a na webových stránkách MČ Praha-Petrovice. Žádost tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel. Žadatel formulář doplní o průvodní dopis obsahující stručné písemné shrnutí majetkových poměrů a osobní situace, ve které se žadatel či případní ostatní členové jeho domácnosti nacházejí.

Žadatel k žádosti přiloží následující dokumenty:

 • Originál daňového přiznání za předchozí zdaňovací období včetně příloh a razítka finančního úřadu či jeho opis vydaný finančním úřadem, případně potvrzení o zdanitelných příjmech vystavené zaměstnavatelem;
 • Doklad o jiných příjmech než příjmech ze závislé činnosti;
 • Prohlášení o neexistenci jiných než doložených příjmů všech členů domácnosti;
 • Čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno trestní stíhání;
 • Čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky proti ČR, hl. m. Praze ani jeho městským částem;
 • Závazek přihlášení žadatele a všech členů domácnosti uvedených v žádosti k trvalému pobytu na území MČ Praha-Petrovice do 7 dnů od podpisu nájemní smlouvy;
 • Potvrzení o měsíční výši nákladů vynakládaných na bydlení (nájem, služby apod.);
 • Další doklady prokazující splnění podmínek pro přidělení sociálního bytu ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice.

Shora uvedené dokumenty nemusí předkládat žadatelé z řad pracovníků školských a zdravotnických zařízení, případně jiných příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha-Petrovice. U těchto osob postačí předložení pracovní smlouvy.

4.

Bytová komise RMČ Praha-Petrovice posoudí bytovou potřebu žadatele na základě předložených dokumentů dle článku 5., osobního pohovoru a případného místního šetření v bydlišti žadatele. Na základě výsledku posouzení schvaluje uzavření nájemní smlouvy Rada MČ Praha-Petrovice. Nájemní smlouvy jsou vždy uzavírány na dobu určitou v délce jednoho roku. Při pronájmu konkrétního bytu je dodržována přiměřená velikost bytu posuzovaná vzhledem k počtu členů domácnosti.

5.

Dodržení Pravidel je od žadatelů vyžadováno i v případě prodlužování nájmu v sociálních bytech ve svěřené správě MČ Praha-Petrovice na další období. Žádost o prodloužení nájmu tvoří přílohu č. 2 těchto Pravidel.

6.

Nevyhovující žádosti budou vyřazeny z evidence. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni písemnou formou a vyzváni k vyzvednutí žádosti včetně všech příloh.

7.

Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.

PřílohaVelikost
PDF icon Pravidla pro pronájem sociálních bytů103.94 KB
PDF icon Žádost o pronájem bytu MČ Praha-Petrovice279.85 KB

Bytová komise - Pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice (platné od 19.05.2016)

Pravidla pro pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice schválené Radou MČ Praha - Petrovice usnesením č. 6/38/3/2016 ze dne 19.05.2016

(dále jen „Pravidla“)

1. Tato Pravidla se vztahují na pronájem bytů ve svěřené správě MČ Praha - Petrovice.

2. Nájemní smlouvu na základě podané žádosti a po projednání v Komisi bytové a sociální (dále jen „Komise“) schvaluje Rada MČ Praha - Petrovice.

3. Byt dle těchto Pravidel může být pronajat pouze žadatelům, kteří současně splňují podmínky uvedené pod písmeny a), b) a c), a to:

a) Žadatel ani člen jeho domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické, nájemní nebo břemenné právo k užívání jiného bytu nebo domu s výjimkou nemovitosti, která má charakter rekreačního zařízení.

b) Minimální doba trvalého pobytu v MČ Praha - Petrovice je 2 roky. Pokud žádají o byt manželé, registrovaní partneři nebo ostatní životní partneři, podmínku trvalého pobytu musí splňovat alespoň jeden z nich. Komise má právo provést v tomto smyslu místní šetření a v případě neprokázání fyzického pobytu žadatele, žádost o byt odmítnout nebo vyřadit. Trvalý pobyt bude ověřen v evidenci obyvatel. V případě žadatelů s trvalým pobytem na úřadovně MČ Praha - Petrovice, samoživitelů s dětmi přechodně bydlících v azylových domech, u žadatelů s utajeným pobytem nebo v dalších případech hodných zvláštního zřetele, může být podmínka trvalého pobytu v MČ Praha - Petrovice prominuta na základě zdůvodnění uvedeného v žádosti.

c) Celkový čistý příjem na domácnost žadatele bude v rozsahu uvedeném v následující tabulce:

Počet členů domácnosti 1 2 3 4 5 a více 
Násobek průměrné měsíční mzdy v hl. m. Praze za minulý rok *)
od 0,35 do 0,7
od 0,5 do 1,0
od 0,7 do 1,25
od 0,9 do 1,5
od 1,1 do 1,7

*) Údaj zveřejňovaný Českým statistickým úřadem.  (Poznámka: Pro nájemní smlouvy uzavírané v prvním pololetí kalendářního roku se vychází z průměrné mzdy v hl. m. Praze v roce předminulém.).

4. Žadatel předloží žádost o nájem bytu na stanoveném formuláři, který je k dispozici na podatelně ÚMČ Praha - Petrovice a na webových stránkách MČ Praha - Petrovice. Žádost tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel.

5. Součástí žádosti jsou:  a) originál potvrzení o výši příjmu za posledních 12 měsíců všech členů domácnosti,   b) čestné prohlášení o neexistenci jiných než prokázaných příjmů všech členů domácnosti,  c) čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno trestní stíhání, d) čestné prohlášení, že žadatel nemá závazky proti ČR, hl. m. Praze ani jeho městským částem, e) závazek přihlášení žadatele a všech členů domácnosti uvedených v žádosti k trvalému pobytu na území MČ Praha – Petrovice do sedmi dnů od podpisu nájemní smlouvy.

6. Komise posoudí bytovou potřebu žadatele na základě předložených dokladů dle článku 5., osobního pohovoru a případně místního šetření v bydlišti žadatele. Na základě tohoto posouzení Komise doporučí Radě MČ Praha – Petrovice uzavření nájemní smlouvy.

7. Při pronájmu konkrétního bytu bude dodržována přiměřená velikost bytu posuzovaná vzhledem k počtu členů domácnosti. 

8. Pokud budou po uplynutí sjednané doby nájmu splněny všechny podmínky uvedené v bodu 3. písm. a) a c) a dodrženo ustanovení bodu 5., bude po předložení žádosti o prodloužení nájemní smlouvy nájemní smlouva dodatkem prodloužena o jeden rok, a to za stejných podmínek s výjimkou výše nájemného, kde bude uplatněna inflační doložka. Žádost o prodloužení nájmu tvoří přílohu č. 2 těchto Pravidel. 

9. Nevyhovující žádosti budou vyřazeny z evidence. Žadatelé budou o této skutečnosti informováni písemnou formou a vyzváni k zpětnému převzetí žádosti včetně všech příloh.

Vyřizuje: Bytová komise

PřílohaVelikost
PDF icon Příloha - sociální byty54.21 KB
PDF icon Žádost o pronájem bytu MČ Praha-Petrovice279.85 KB

CZECH POINT - autorizované konverze dokumentů

Vyřizuje:
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz
 
Potřebujete:
Autorizovaná konverze na žádost
a) z listinné do elektronické podoby dokumentu – originál dokumentu
b) z elektronické do listinné podoby dokumentu – soubory uložené na mediu (CD, DVD).
Autorizovaná konverze se neprovádí u těchto dokumentů: občanské průkazy, cestovní doklady, průkaz o povolení k pobytu cizince; profesní, opravňující a jiné průkazy (lovecký lístek, rybářský lístek, řidičský průkaz); bankovní produkty a cenné papíry (vkladní knížka, šek, směnka); geometický plán, technická kresba, los, sázenka, dokument opatřený plastickým textem nebo otiskem plastického razítka apod. (vybrané příklady z § 24 odst. 5 písm. b) a e) zákona č. 300/2008 Sb.)
 
Správní poplatky:
30,- Kč za každou stranu.

CZECH POINT - ověřené výpisy

Vyřizují:

Ivana Malá
Knihovna, Infocentrum
tel. 267 900 946
e-mail: mala@prahapetrovice.cz

Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Jiřina Kochová
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz

Potřebujete:

Žadatel udává jednoznačné identifikátory pro získání výstupů, a to:

Katastr nemovitostí – katastrální území a číslo listu vlastnictví

Obchodní rejstřík – IČO

Registr živnostenského podnikání – iIČO

Výpis z rejstříku trestů – platný občanský průkaz nebo cestovní pas. U cizích státních příslušníků lze vydat výpis z Rejstříku trestů, mají-li přidělené rodné číslo.

Centrální registr řidičů (výpis bodového hodnocení osoby) – platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince. Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Informační systém o veřejných zakázkách (seznam kvalifikovaných dodavatelů) – IČO

Informační systém odpadového hospodářství (registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH)

a) platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice, tj. mají přiděleno rodné číslo.

b) IČO

Insolvenční rejstřík (Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.)

a) IČO (hledání příslušné organizace)

b) osobní údaje (konkrétní osoba)

Správní poplatky:

U výpisů:
 • z katastru nemovitostí 
 • ze živnostenského rejstříku
 • z obchodního rejstříku
 • z bodového hodnocení řidiče
 • z insolvenčního rejstříku atd.

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 3, písmeno d) je stanoven správní poplatek 100,- Kč za první stránku výstupu, za každou další i započatou stránku výstupu 50,- Kč.

U všech dalších typů výpisů je správní poplatek ve výši 100,-Kč. 

CZECH POINT - vytvoření datové schránky

Vyřizuje:
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz
 
Ke zřízení datové schránky (DS) potřebujete:

1) fyzická osoba

K vyřízení žádosti je třeba :

 • občanský průkaz

2) podnikající fyzická osoba

K vyřízení žádosti je třeba:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
 • doklad o tom, že jste podnikající fyzická osoba (může vám být poskytnut u v rámci agendy CZECH POINT)

3) právnická osoba zřízena zákonem a nezapsána v obchodním rejstříku (např. občanská sdružení, církve)

Osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, předloží:

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu se zakládací listinou o jejím zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena pro výše citované subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Zneplatnění přístupových údajů do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Zrušení pověřené osoby k přístupu do DS – platný občanský průkaz nebo pas

Opětovné zpřístupnění DS – platný občanský průkaz nebo pas

Správní a místní poplatky: bez poplatku.

Elektronická podatelna

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 1000 kB.

Na adresu podatelna@prahapetrovice.cz zasílejte korespondenci pouze s kvalifikovaným podpisovým certifikátem. S touto je pak nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez nároku na odpověď, je možno využít elektronické adresy info@prahapetrovice.cz.

Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na Úřad městské části do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.
Kontrola proti spamu.


Centrální elektronická podání

Cílem projektu Centrální elektronická podání (CEP) je minimalizovat počet nutných návštěv občanů na úřadech hl. m. Prahy při vyřizování jednotlivých agend a umožnit občanům sledovat stav, ve kterém se jejich podání nachází.

Prostřednictvím CEP je na ÚMČ Praha - Petrovice možno v současnosti vyřídit tyto životní situace:

Jakékoli podání k ÚMČ Praha-Petrovice můžete v souladu s ust. § 37 odst. 4 správního řádu učinit i prostřednictvím elektronické pošty.

 

Kancelář starostky - Žádost o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Jana Kosinová
Vedoucí odboru kanceláře starostky
e-mail: info@prahapetrovice.cz

Potřebujete:
K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.
Ze žádosti musí být zřejmé:
 • komu je určena,
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název,identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.
 

SAZEBNÍK  ÚHRAD  ZA  POSKYTOVÁNÍ  INFORMACÍ

Platnost:   

01.09.2017

Zpracoval:

JUDr. André Němec

Vydává:

Rada MČ

Městská část Praha - Petrovice stanoví v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento

sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává písemně na formalizovaném formuláři, a to buď na podatelnu Úřadu městské části Praha - Petrovice, nebo emailem na adresu info@prahapetrovice.cz a nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha – Petrovice, Edisonova 429, 209 00  Praha 10. Formulář tvoří Přílohu č. 1 této směrnice.
 2. Formulář žádosti je k dispozici na recepci Úřadu městské části Praha – Petrovice nebo v elektronické podobě ne webu MČ Praha – Petrovice v záložce „Potřebuji vyřídit“.
 3. Pracovník podatelny předá písemně doručenou žádost příslušnému pracovníkovi úřadu k vyřízení, stejně se postupuje při podání žádostí emailem.
 4. Pracovníci Úřadu městské části Praha-Petrovice jsou ve své působnosti povinni vyřizovat žádosti fyzických i právnických osob (dále jen "žadatel") o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon").
 5. Informace bude předána žadateli až po uhrazení výše nákladů.

Čl. II

Náklady spojené s poskytnutím informace

Náklady spojené s poskytnutím informace jsou:

 • náklady na pořízení kopií,
 • náklady na opatření technických nosičů dat,
 • náklady na odeslání informací žadateli,
 • náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle platného sazebníku České pošty, s.p.,
 • náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Čl. III

Ostatní ustanovení

 1. Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tvoří přílohu č. 2 k této směrnici, která je její nedílnou součástí.
 2. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti na recepci Úřadu městské části Praha - Petrovice, Edisonova 429, Praha 10, v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet Městské části Praha - Petrovice.

Úhrada za informace o poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platný od 1.9.2017

Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím    
     
úkon měrná jednotka
mzdové náklady    
vyhledání do jedné hodiny   zdarma
rozsáhlé vyhledávání první hodina 100,00
rozsáhlé vyhledávání za každou načatou hodinu 250,00
v případě rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadjících na každého pracovníka
materiál    
kopie strany A4 - černobílá ks 3,00
oboustranná kopie A4 - černobílá ks 6,00
kopie strany A4 - barevná ks 12,00
oboustranná kopie A4 - barevná ks 26,00
kopie strany A3 - černobílá ks 8,00
oboustranná kopie A3 - černobílá ks 12,00
kopie strany A3 - barevná ks 35,00
oboustranná kopie A3 - barevná ks 50,00
výtisk z tiskárny A4 - černobílý ks 3,00
výtisk z tiskárny oboustranný A4 - černobílý ks 6,00
výtisk z tiskárny  A4 - barevný ks 12,00
výtisk z tiskárny oboustranný A4 - barevný ks 26,00
výtisk z tiskárny A3 - černobílý ks 8,00
výtisk z tiskárny oboustranný A3 - černobílý ks 12,00
výtisk z tiskárny  A3 - barevný ks 35,00
výtisk z tiskárny oboustranný A3 - barevný ks 50,00
technický nosič dat - CD-R ks 10,00
technický nosič dat - DVD ks 15,00
flash disk ks dle nákup. ceny
skenování jednostranný A4 ks 2,00
skenování oboustranný A4 ks 3,00
skenování jednostranný A3 ks 2,00
skenování oboustranná A3 ks 4,00
poštovné    
zásilka standart ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 50 g ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 100 g ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 500 g ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 1 kg ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 50 g s dodejkou ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 100 g s dodejkou ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 500 g s dodejkou ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 1 kg s dodejkou ks dle sazebníku ČP
zásilka do hmotnosti 2 kg s dodejkou ks dle sazebníku ČP
+ Kč za dodejku ks dle sazebníku ČP
+ Kč za dodání do vlastních rukou ks dle sazebníku ČP
+ Kč na dobírku s připočtením poukazačného ks dle sazebníku ČP
odeslání poštou ks dle sazebníku ČP
elektronické odeslání zpráva 30,00
balné paušál ks 30,00
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Žádost o poskytnutí informace26.5 KB

Knihovna - Jak se stát registrovaným čtenářem v knihovně

Vyřizuje: Ivana Malá
Knihovna
tel. 267 900 946
e-mail: mala@prahapetrovice.cz

Registrace čtenáře staršího 15 let

 • žadatel se prokáže průkazem totožnosti (OP, povolení k trvalému pobytu)
 • zápisné čtenářů ve věku od 15 do 70 let činí 80 Kč
 • registrace je platná jedno registrační období, tj. jeden rok

Registrace čtenáře mladšího 15 let

 • k vystavení čtenářského průkazu je nutná přítomnost zákonného zástupce, který se při zápisu prokáže průkazem totožnosti a podepíše přihlášku
 • zápisné čtenářů do 15 let je zdarma

Čtenářský průkaz

 • registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem
 • čtenářský průkaz je nepřenosný
 • čtenářský průkaz platí pouze v knihovně MČ Praha - Petrovice
 • čtenář odpovídá za zneužití čtenářského průkazu, ztrátu je povinen ihned knihovně nahlásit
 • za vystavení duplikátu platí čtenář (i mladší 15 let) 10 Kč

Výpůjční doba je jeden měsíc. Při překročení se platí penále dle platného ceníku.

Knihovní řád je k nahlédnutí v knihovně.

Knihovna - Vítání občánků

První pozvánku obdrží rodiče nově narozených petrovických občánků vždy z podnětu Úřadu MČ Praha – Petrovice.

Vyřizuje: Ivana Malá​ 
Knihovna
tel. 267 900 946
e-mail: mala@prahapetrovice.cz

V případě potvrzení zájmu jim bude následně poštou doručeno také osobní pozvání starostky městské části JUDr. Olgy Hromasové s upřesněním data a hodiny konání této tradiční akce.

V závislosti na počtu přihlášených dětí se obvykle připravuje jednou nebo i dvakrát v roce.                                                                                                                                                   

 

 

Knihovna, oddělení občanskosprávní i podatelna - Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Ověřování pravosti podpisu (legalizace) a shody opisu nebo kopie s předloženou listinou (vidimace)

Ze závažných důvodů (např. zdravotních) lze legalizaci po předchozí domluvě provést i mimo prostory Úřadu MČ Praha-Petrovice (ale pouze v rámci k.ú. Petrovice).

Vyřizuje:

Eliška Vostřáková
oddělení občanskosprávní
tel.: 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz
 
Ivana Malá
Infocentrum a místní knihovna
tel.: 267 900 946
e-mail: mala@prahapetrovice.cz
 
Jiřina Kochová
Podatelna
tel.: 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz
 

Potřebujete:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Co je třeba předložit:

K provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně - předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu pro cizince) a listinu, na které má být podpis ověřen.

K provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží listinu a její kopii či opis.

Správní poplatky:

Za ověření každého podpisu 50 Kč (od 1. 1. 2024).

Za ověření opisu za každou i započatou stranu 30 Kč ověřované listiny ve formátu A4 i menším.

Má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2x A4.

Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Oddělení občanskosprávní - MP z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný krátkodobý pobyt po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
 

Ohlašovací povinnost:

Plátce je povinen splnit u správce místního poplatku ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek.

Při plnění ohlašovací povinnosti vyplní ubytovatel formulář "Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu". Dostaví-li se ke správci poplatku bude mít s sebou občanský průkaz, cestovní doklad (cizinec), správci poplatku sdělí trvalý pobyt, rodné číslo, právnická osoba-IČ. Dále sdělí počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacích zařízení.

Podnikatel sdělí čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Po skončení kalendářního měsíce je ubytovatel povinen nahlásit správci poplatku počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny a celkovou částku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést, a to do 15. dne každého následujícího měsíce. Ohlášení provede na formuláři "Hlášení k MP z pobytu".

Evidenční povinnost:

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu pobytu, jméno, příjmení, datum narození, adresu místa přihlášení (trvalého pobytu) nebo obdobného místa v zahraničí, číslo a druh průkazu totožnosti ubytované osoby, výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození.

Zápisy se vedou přehledně a srozumitelně, jsou uspořádány postupně z časového hlediska, kniha se uchovává po dobu 6 let. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Sazba poplatky:

Sazba místního poplatku činí Kč 50,- za osobu a za každý i započatý den pobytu (mimo den příchodu).

Poplatek je splatný bez vyměření a to do 15 dnů každého následujícího měsíce.

Místní poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede plátce, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, bezhotovostním převodem na účet čís.: 19-2000717369/0800 u České spořitelny, a.s., VS (variabilní symbol přidělí správce místního poplatku z pobytu), v hotovosti nebo platební kartou na pokladně občanskosprávního odboru.

Osvobození:

a) nevidomá; osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo fyzickou osobu

f) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro               preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona

o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

(3) Osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den.

Sankce:

Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, může obec zvýšit nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, tím že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, uloží správce místního poplatku pořádkovou pokutu do 50.000,- Kč nejpozději do 1 roku ode dne, ve kterém nedošlo ke splnění povinnosti.

Právní předpisy

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, ve znění pozdějších předpisů s platností od 1.1.2020.

PřílohaVelikost
PDF icon Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt947.18 KB
PDF icon Hlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt858.23 KB

Oddělení občanskosprávní - MP ze psa/psů

Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů.

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz
 

Potřebujete:

Občanský průkaz. Důchodce, který nemá žádný jiný příjem než svůj důchod doloží kopii výměru důchodu, či jiný doklad, jímž se prokáže, že je poživatelem starobního, invalidního, sirotčího důchodu (složenka z pošty, výpis z účtu, legitimace MHD).

Stanu-li se držitele nového psa z útulku hl.m. Prahy, doložím doklad o převzetí psa.

Místní poplatky:

Sazba místního poplatku ze psů  je 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze  psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí 200,- Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50%. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 11. 2003 vydat podle § 44 odst. 3  písm. d) zák. č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, a § 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., obecně závaznou vyhlášku č. 23/2003, která uvádí sazby poplatku ročně:

Bytový dům:

Základní sazba:   1.500,-Kč

Sazba za druhého a každého dalšího: 2.250,-Kč

 

Rodinný dům:

Základní sazby: 300,-Kč

Sazba za druhého a každého dalšího: 600,-Kč

 

Pro poživatele invalidního důchodu III. st., starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo pro poživatele sirotčího důchodu, anebo pro osobu starší 65 let platí:

Bytový i rodinný dům:

Základní sazba                                                   200 Kč

Sazba za druhého a každého dalšího psa         300 Kč

Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně Kč 600,- za jednoho psa a Kč 900,- za druhého a každého dalšího psa. 

Poplatek je do částky 600,-Kč splatný 1x do roka do 31.3., u částky nad 600,- Kč je splatný 2x do roka a to k 31.3. a 31.8. Poplatník může uhradit částku na ÚMČ Praha – Petrovice hotově nebo platební kartou, převodem na účet 19-2000717369/0800 s jedinečným variabilním symbolem, který poplatník získal při přihlášení k místnímu poplatku ze psů. Pokud variabilní symbol neznáte volejte telefonní číslo 267 900 942 a jedinečný variabilní symbol pro vaši úhradu vám bude sdělen.

 

PřílohaVelikost
Soubor Přihlášení k poplatku ze psa227.91 KB

Oddělení občanskosprávní - Návrh na zrušení místa trvalého pobytu

V případě, že je ve vašem bytě nebo domě hlášena k trvalému pobytu osoba, která tam již nebydlí, můžete požádat Úřad městské části Praha-Petrovice o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ve správním řízení. O toto zrušení může požádat vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo jiná oprávněná osoba (např. nájemce družstevního bytu) za splnění zákonných podmínek.
 
Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Potřebujete:

Je třeba doložit, že splňujete následující tří podmínky, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

1. oprávněnost osoby k podání žádosti- za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doloží oprávněnost užívání bytu (např.nájemní smlouva). Na základě novely zákona o evidenci obyvatel nemusí oprávněná osoba dokládat v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

2. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana,

3. neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část- občan uvedený byt či objekt neužívá.

Správní poplatky:

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zaplatí žadatel za každou osobu uvedenou v návrhu správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 1. podání žádosti osobně přímo na odd. správního řízení Odboru občansko správních agend Úřadu městské části Praha-Petrovice obdrží navrhovatel podklad pro zaplacení správního poplatku (číslo účtu, variabilní symbol aj.). V případě písemného či elektronického podání žádosti bude navrhovatel-poplatník vyzván, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k uhrazení poplatku.

Neuhrazení správního poplatku je důvodem k zastavení správního řízení podle ust. § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

PřílohaVelikost
PDF icon Žádost o zrušení trvalého pobytu649.29 KB

Oddělení občanskosprávní - Povolení tomboly

Jak získat povolení k tombole.
 
Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
 
Potřebujete:
Vyplněnou žádost o povolení tomboly, Výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele, případně zplnomocnění statutárním orgánem ve věci žádosti o povolení provozování tomboly, občanský průkaz, rozpočet tomboly, herní plán, čestné prohlášení žadatele o tom, že je tuzemskou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti.
 
Správní poplatky:
Před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly je nutné uhradit správní poplatek, ve výši Kč 500,-, který žadatel uhradí v pokladně občanskosprávního odboru. 
PřílohaVelikost
PDF icon Žádost o povolení tomboly965.06 KB

Oddělení občanskosprávní - Přihlášení k trvalému pobytu

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Potřebujete:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (je možné používat pouze originální tiskopis), který obdržíte přímo na občanskosprávním odboru
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastníte, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatky:

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
 • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
PřílohaVelikost
PDF icon potvrzeni_opravnene_osoby_k_prihlaseni_k_trvalemu_pobytu.pdf71.06 KB

Oddělení občanskosprávní - Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Občan, který se rozhodne odstěhovat z České republiky a ukončit svůj trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně Úřadu městské části Praha-Petrovice.

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Občan je následně povinen odevzdat svůj občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Úřadu městské části Praha 15.

Za ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Oddělení občanskosprávní - Zavedení adresy pro doručování písemností

Zavedení adresy pro doručování písemností (její změna nebo zrušení) prostřednictvím informačního systému evidence obyvatel.

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

 

Potřebujete:

 • písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky,
 • v případě osobního podání žádosti na příslušném úřadu prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.
Vzor žádosti "Hlášení adresy pro doručování" naleznete

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány. Není-li toto datum v žádosti občanem uvedeno, jedná se o datum podání žádosti.

Správní a místní poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Podatelna - Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa

Vyřizuje: Jiřina Kochová
Podatelna
tel. 267 900 933
 
Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa pro rok 2023
 

Nájemné dle rozměru hrobu 110 Kč za 1 m2/1 rok

Služby spojené s užíváním hrobového místa 399  za hrobové místo/1 rok

 

           
Úkon Poplatek        
Uložení urny 100 Kč        
Vyzvednutí urny 100 Kč        
Uložení rakve 100 Kč        

Podatelna - Jak si vyřídit rybářský lístek

Vyřizuje: Jiřina Kochová
Podatelna
tel. 267 900 933
 

Úřad městské části Praha-Petrovice vydá rybářský lístek žadateli, který má v Praze-Petrovicích trvalý pobyt, a to po předložení těchto podkladů:

 • platného dokladu totožnosti
 • dokladu o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci – vydává držitel licence, zpravidla MO ČRS, nebo dříve vydaný rybářský lístek, nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže)
 • platného rybářského lístku nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince)
 • dokladu o zaplacení správního poplatku (viz níže)
 • za nezletilé dítě (do 15 let) žádá o rybářský lístek zákonný zástupce – předkládá rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 • jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí, která nemusí být úředně ověřena

Od 1. ledna 2014 nelze vydat duplikáty za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený rybářský lístek, totéž platí i při každé změně údajů.

Správní poplatky za vydání rybářského lístku (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích):

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní.......................................................................................200 Kč

- 10 let........................................................................................500 Kč (do 15 let 250,- Kč)

- na dobu  neurčitou včetně dětí...........................1.000 Kč

 

Podatelna - Řád veřejného pohřebiště MČ Praha - Petrovice

Řád veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice

Řád Veřejného pohřebiště Městské části Praha-Petrovice je zpracován v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024 a s respektováním místních podmínek.

Úvodní ustanovení

1. Veřejné pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) provozuje Městská část Praha-Petrovice.

2. Řád pohřebiště (dále jen „Řád“) upravuje provoz pohřebiště v souladu s platnými právními předpisy, se zásadami piety a se zásadami zajištění veřejného pořádku.

3. Řád pohřebiště je závazný pro návštěvníky pohřebiště a osoby provádějící zde údržbové práce nebo účastníky pohřbu.

 Správce pohřebiště

1. Správcem pohřebiště je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává sjednané činnosti na základě smluvního vztahu s provozovatelem pohřebiště.

2. Správce zajišťuje řádnou údržbu pohřebiště, zejména pečuje o vnější vzhled pohřebiště, společné hroby a nepropůjčená místa na pohřebišti, výsadbu zeleně, čistotu, úpravu cest apod.

3. Zajišťuje otevření a uzavření vstupní branky podle otevírací doby uvedené v článku „Provoz pohřebiště“.

4. Dále správce pohřebiště zajišťuje

 • po dohodě s vypravovatelem pohřbu otevření hlavní brány na pohřebiště,
 • po dohodě s firmou provádějící výstavbu hrobového místa otevření hlavní brány na pohřebiště.

5. Provádění výkopových a jiných prací spojených s pohřbíváním, exhumací a úpravou hrobového místa a zařízení je na základě smlouvy pověřena podnikatelka Kateřina Gumanová, IČO: 11666404, s místem podnikání Liběchov 220, 277 21 Liběchov, pod firmou Kamenictví a hrobnictví Kateřina Gumanová.

Provoz pohřebiště

1. Pohřebiště je přístupné veřejnosti denně, a to:

a) v měsících duben – září                     7.30 hod. – 19.00 hod.,

b) v měsíci říjnu                                      8.00 hod. – 18.00 hod.,

c) v měsících listopad – únor                 8.00 hod. – 17.00 hod.,

d) v měsíci březnu                                   8.00 hod. – 18.00 hod.

2. Každý návštěvník je povinen do stanovené zavírací hodiny bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

3. Dětem do 8 let je povolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Osoby, které na pohřebišti provádějí práce, jsou povinny druh a čas činnosti ohlásit správci hřbitova a chovat se způsobem odpovídajícím pietě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená, vodit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata.

5. Není dovoleno pít vodu z vodovodního zdroje na pohřebišti či odnášení vody v nádobách mimo pohřebiště. Dřeviny lze na pohřebišti vysazovat výhradně se souhlasem provozovatele na žádost nájemce hrobového místa, doložené druhem dřeviny. V celém objektu pohřebiště se zakazuje jízda na kole a na jakékoli koloběžce či jiném obdobném zařízení. Vyhrazené místo pro odkládání a uzamykání kol je k dispozici u vstupu na pohřebiště.

6. Správce může přístup na pohřebiště nebo jeho části dočasně zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, silného větru a za sněhu či náledí, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků pohřebiště.

7. Motorová a jiná vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde jen se souhlasem správce. Vozíky invalidních občanů mohou vjíždět a zdržovat se na pohřebišti bez omezení.

8. Správce zajistí volný průchod pohřebnímu průvodu. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí je možno se souhlasem provozovatele pohřebiště po žádosti organizátora akce s uvedením námětu a průběhu.

9. Správce je oprávněn odstraňovat netrvanlivé ozdoby (např. kytice, věnce), pokud ruší po uvadnutí estetický vzhled pohřebiště. Na pohřebních místech nelze bez dohody se správcem umísťovat rozměrné předměty přesahující pohřební místo. Je zakázáno umísťovat v prostoru pohřebiště jakékoli reklamy.

10. Světla na pohřebišti lze rozsvěcet tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

11. Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než jako komunikaci pro pěší a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze zřizovat lavičky nebo odkládací a úschovné prostory v okolí hrobů.

12. Není dovoleno ukládat prázdné nádoby na květiny, petrolej, nářadí, hadry a další pomůcky za hroby, do uliček ani do stěn zeleně. V opačném případě je správce oprávněn tato místa uklidit a s věcmi, jež se na těchto místech nacházejí, naložit jako s odpadem.

Nájem hrobového místa

1. Nájem hrobového místa na pohřebišti vzniká na základě uzavření písemné „Smlouvy o nájmu hrobového místa" uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem, a to pro občany Městské části Praha-Petrovice nebo jejich příbuzné, kteří zde mají pronajato hrobové místo a zaplacen poplatek za nájem hrobového místa.

2. Místo pro:

a) hrob se pronajímá na dobu 10 let,

b) hrobku se pronajímá na dobu 10 let a

c) urnový hrob se pronajímá na dobu nejméně 5 let.

3. Nájemce hrobového místa je oprávněn ukládat lidské pozůstatky, provádět jejich exhumaci za podmínek stanovených zvláštními předpisy, zřizovat pomníky a zdobit je, provádět další úpravy pronajatého místa na pohřebišti v souladu s Řádem. Nájemce je povinen v termínu do 1 roku od uzavření "Smlouvy o nájmu hrobového místa" zřídit na pronajatém místě náhrobek (rám, krycí desku apod.). Při porušení této povinnosti je provozovatel pohřebiště oprávněn odstoupit od smlouvy.

4. Ke každému pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení urny musí dát svolení ten, kdo je oprávněn hrobovým místem disponovat a toto své právo správci pohřebiště věrohodně prokáže.

Rozsah služeb provozovatele pohřebiště

 Provozovatel pohřebiště zajišťuje následují služby:

1) úklid veřejného pohřebiště kromě pronajatých hrobových míst,

2) dodávku vody s výjimkou zimního období,

3) odvoz kontejneru s odpadky,

4) pronájem hrobových míst

5) vedení hřbitovní evidence

6) správu a údržbu objektů a komunikací na pohřebišti

Povinnosti nájemce

 1. Převzít, užívat a zajistit údržbu pronajatého hrobového místa a jeho zařízení v souladu s Řádem a zákonem o pohřebnictví.
 2. Nájemce je povinen udržovat podle nájemní smlouvy číslo hrobového zařízení a u nově uzavíraných nájemních smluv umístit a udržovat příslušné číslo v požadovaném tvaru dle nájemní smlouvy.

Ukládání lidských pozůstatků a jejich exhumace

Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:

a) jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,

b) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,

c)  boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m.

2. Nezpopelněné lidské ostatky musí být uloženy v hrobě po tlecí dobu, která se zřetelem ke složení půdy musí trvat minimálně 10 let.

3. Před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských pozůstatků a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m.

4. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud nebo státní zástupce.  Bez ohledu na uplynutí tlecí doby doloží nájemce hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku. Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal; provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.

5. Provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřební služby;  dohled nad provozovatelem pohřební služby provádí správce veřejného pohřebiště.

6. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobu nebo hrobce, není třeba k jejich přemístění v rámci hrobu nebo hrobky, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajské hygienické stanice.

7.  Lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti, popřípadě exhumovat, vždy jen způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání a exhumace na daném veřejném pohřebišti.

8.  Otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky je oprávněn pouze vypravitel pohřbu.

9. Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti je oprávněn pouze provozovatel pohřební služby nebo firma provádějící výstavbu hrobového místa pro následné uložení nové rakve nebo urny nebo pro provedení opravy hrobového místa.

10. Tímto není dotčeno oprávnění státního zástupce podle zvláštního právního předpisu.

Zánik nájmu hrobového místa

1. Nájem hrobového místa končí uplynutím sjednané doby nájmu v případě, že nedošlo k jejímu prodloužení, neskončí však dříve, než uplyne zákonem stanovená tlecí doba.

2. Bylo-li pohřebiště zrušeno.

3. Nájem hrobového místa nemůže být prodloužen, není-li zaplacen nájem na obnovu práva nájmu k hrobovému místu.

4. Dále nájem hrobového místa končí, pokud není místo udržováno v dobrém stavu, je zanedbané a působí dojmem opuštěného místa. Nájem hrobového místa v tomto případě končí marným uplynutím lhůty k sjednání nápravy.

5.  Provozovatel pohřebiště písemně upozorní nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením ve smyslu § 25 odst.7 zák. o pohřebnictví. Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu a po dobu minimálně jednoho roku od uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu a odkaz na uveřejněnou informaci umístí vhodným způsobem na příslušné hrobové místo.

Poplatky

Poplatky za pronájem hrobového místa, za další úkony spojené s pohřbíváním a poplatky za služby spojené s užíváním hrobového místa jsou uvedeny v ceníku, který schvaluje Rada MČ svým usnesením. Tento ceník je přílohou Řádu.

Hrobové zařízení

1. S hrobovým, hrobkovým a urnovým zařízením místa na pohřebišti (dále jen „hrobové zařízení“), kterým se rozumí rám, pomník apod. je oprávněn disponovat vlastník hrobového zařízení, tj. oprávněná osoba, zpravidla nájemce. Vlastník hrobového zařízení je povinen kdykoliv své vlastnické právo prokázat provozovateli pohřebiště a na své náklady udržovat pronajaté místo, hrob a všechna příslušenství v řádném stavu.

2. Dojde-li k ukončení doby nájmu hrobového místa, je vlastník povinen odstranit hrobové zařízení, pokud nedojde k jiné dohodě, a to nejpozději do 6-ti týdnů od písemného upozornění pronajímatele.

3. V případě, že tak pronajímatel neučiní nebo není-li známa oprávněná osoba, či není-li znám její trvalý pobyt nebo sídlo, pronajímatel vyzve k odstranění hrobového zařízení formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 60-ti dnů. Po uplynutí této lhůty je pronajímatel oprávněn odstranit hrobové zařízení a uložit je na místě k tomu určeném, a to na náklad a nebezpečí vlastníka. Nepřihlásí-li se vlastník do 1 roku ode dne zveřejnění výzvy, je provozovatel pohřebiště oprávněn s hrobovým zařízením naložit jako s věcí opuštěnou a hrobové zařízení se stává majetkem městské části.

4. Vybudované hrobové zařízení lze z pohřebiště odstraňovat, odnášet a odvážet jen s vědomím správce pohřebiště.

5. Stavby, které ohrožují bezpečnost provozu pohřebiště, může správce pohřebiště po prokazatelném upozornění vlastníka dát odstranit, a to na náklad vlastníka, jestliže tento nezajistí v dané lhůtě nápravu sám. K zániku nájmu hrobového místa tím nedochází.

6. Stavby, které byly realizovány bez povolení pronajímatele nebo stavby, při nichž nebyly dodrženy stanovené podmínky, budou na náklad vlastníka odstraněny bez předchozího upozornění, pokud tyto stavby brání bezpečnému vykopání hrobu k provedení pohřbu nebo v těch případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.

Výsadba a jiné úpravy na pohřebišti

1. Pohřebiště je nedílnou součástí funkčního systému zeleně. Stromy a keře lze na pohřebišti vysazovat jen po předchozím písemném souhlasu provozovatele. Vysazené stromy a keře se stávají součástí pohřebiště. Osoba vykonávající údržbu pohřebiště je může odstranit pouze na základě povolení správce, a to v případě, že tyto stromy a keře narušují provoz nebo péči o pohřebiště či narušují sousední pohřební místa.

2. Lavičky do areálu pohřebiště instaluje provozovatel pohřebiště. Tyto lavičky mohou volně používat všichni návštěvníci pohřebiště.

Sankce a pokuty

Porušování ustanovení tohoto Řádu může být (nejde-li o trestný čin) stíháno podle zákona č. 417/2021 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zakládá-li skutkovou podstatu přestupku.

Odpovědnost za škodu

Provozovatel neodpovídá za škody, které by na hrobovém zařízení vznikly v důsledku krádeže, vandalismu, působením přírodních nebo povětrnostních vlivů (stromy, keře, spodní voda, sesedající půda apod.)

Tento Řád byl schválen usnesením Rady MČ č. 7/25/1/2024 a nabyl účinnosti  dne 10. ledna 2024.

Příloha

Řádu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice

1. Cena za nájem hrobového místa je

110 Kč za 1 m² / 1 rok.

Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok publikovanou Českým statistickým úřadem za předpokladu, že míra inflace překročí 5 %.

2. Cena za služby spojené s užíváním hrobového místa zahrnuje podíl nákladů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice a je každoročně vypočítána z celkových výdajů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště (např. vodné, odvoz odpadu, úklid, údržba hřbitova a zeleně) za předcházející kalendářní rok. Vypočtená cena je platná po celou dobu uzavření nájemní smlouvy.

3. Cena za úkony:

a) uložení urny do hrobového místa …………..100 Kč,

b) vyzvednutí urny z hrobového místa ………..100 Kč,

c) uložení rakve do hrobového místa ………….100 Kč.

PřílohaVelikost
PDF icon Řád veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice170.65 KB

Podatelna - Zřízení nového hrobového místa

Vyřizuje: Jiřina Kochová
Podatelna
tel. 267 900 933
e-mail: kochova@prahapetrovice.cz

Zájemce o pronájem hrobového místa na hřbitově naší městské části požádá na Úřadě MČ Praha-Petrovice o uzavření smlouvy o pronájmu hrobového místa. Se žadatelem budou projednány přesné podmínky nájmu, zejména parametry hrobového místa. Žadatel  předloží doklad totožnosti a úmrtní listy osob, jejichž pozůstatky se budou ukládat do hrobu.

Žádost následně schvaluje Rada MČ Praha-Petrovice. Uzavření nájemní smlouvy je podmíněno trvalým pobytem žadatele v Praze-Petrovicích.

Nájemní smlouva se uzavírá nejméně na 5 let u urnového a nejméně na 10 let u ostatních typů hrobových míst. Při uzavření smlouvy žadatel uhradí nájemné a poplatky spojené s pronájmem hrobového místa.

Ceník poplatků spojených s pronájmem hrobového místa:

1. Cena za nájem hrobového místa pro rok 2023 je 110 Kč za 1 m2 a 1 rok. 

Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok publikovanou Českým statistickým úřadem za předpokladu, že míra inflace překročí 5 %.

2. Cena za služby v roce 2023 je 399 Kč za 1 hrobové místo na 1 rok.

Cena za služby spojené s užíváním hrobového místa zahrnuje podíl nákladů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště MČ Praha-Petrovice a je každoročně vypočítána z celkových výdajů na provoz a údržbu veřejného pohřebiště (např. vodné, odvoz odpadu, úklid, údržba hřbitova a zeleně) za předcházející kalendářní rok. 

PřílohaVelikost
PDF icon Plánek hřbitova2 MB

Správa majetku - Kácení dřevin rostoucích mimo les

Vyřizuje: Ing. Aleš Sobotka
Vedoucí odboru finančně - majetkového
tel. 267 900 938
e-mail: sobotka@prahapetrovice.cz

Dle zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává fyzická osoba (občan) nebo právnická osoba (podnikatel), která je vlastníkem pozemku.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [ §3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§8 odst. 1 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění žádosti.

Oznámení o kácení dřevin (§8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu

podle §8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového popřípadě rodového zastoupení dřevin, 

d) zdůvodnění oznámení a

e) v případě kácení dřevin podle §8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

Správa majetku - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

Vyřizuje: Ing. Aleš Sobotka
Vedoucí odboru finančně - majetkového
tel. 267 900 938
e-mail: sobotka@prahapetrovice.cz

Vyřizuje: Ilona Vesecká
Oddělení správy majetku
tel. 267 900 941
e-mail: vesecka@prahapetrovice.cz

Užíváním veřejného prostranství se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo má ohlašovací povinnost

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • případně pověřená osoba

Poplatník (či jiná zodpovědná osoba) je povinna přihlásit se příslušnému úřadu k místnímu poplatku za zábor veřejného prostranství.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis "Ohlašovací povinnost" k dispozici:

 • úřad městské části
 • nebo v elektronické podobě ne webu MČ Praha – Petrovice v záložce „Potřebuji vyřídit“.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • jméno (název) žadatele, dodavatele a investora (včetně aktuálních živnostenských listů, výpisů z obchodního rejstříku příp. jiné platné registrace)
 • kontaktní a adresné informace včetně e-mailu odpovědné osoby
 • účel záboru (výkopové práce, lešení, mobilní plošina atd.)
 • místo záboru (ulice, úsek)
 • termín záboru
 • plocha záboru
 • situační plánek (prostá kopie)
 • výpočet poplatku

Jaké jsou lhůty k vyřízení

 • nejméně 7 dní před započetím užívání veřejného prostranství
 • v případě krátkodobého užívání 1 den předem

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku § 2 OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.

Správa majetku - Sazby jednorázových náhrad pro zpoplatnění věcných břemen zřizovaných MČ Praha-Petrovice

Pro postup a stanovení konkrétních náhrad pro zřízení věcného břemena městkou částí Praha - Petrovice na pozemcích svěřených MČ Praha - Petrovice platí následující  Pravidla:

 1. Náhrady za omezení užívání nemovitostí  při umístění inženýrských sítí do pozemků svěřených MČ Praha Petrovice nebudou vyžadovány v případech, kdy investorem  bude MČ Praha-Petrovice nebo u akce, kde budoucím vlastníkem inženýrské sítě bude MČ Praha Petrovice. (doloženo smlouvou o smlouvě budoucí)
 2. Při souběžném uložení sítě se náhrada stanovuje pouze jedenkrát od daného druhu inženýrské sítě. To neplatí při dalším navýšení kapacity sítě (např. dofouknutí dalšího opt. kabelu nebo trubičky).
 3. Náhrady za omezení užívání nemovitostí  při umístění inženýrských sítí (telekomunikační vedení včetně mikrovlnných spojů, elektrická vedení, plynovody, vodovody, kanalizace a jejich související příslušná zařízení) včetně jejich přeložek do komunikačních staveb a pozemků svěřených MČ Praha-Petrovice jsou jednorázové a jsou stanoveny podle  Sazebníku náhrad, který je přílohou Pravidel.
 4. MČ Praha-Petrovice stanovuje minimální výši náhrady za omezení užívání nemovitostí (za zřízení věcného břemena) částkou 2000,- Kč.
 5. MČ Praha-Petrovice si vyhrazuje právo souhlas s umístěním nadzemních a podzemních sítí a trvalé břemeno neudělit.
 6. K výše uvedeným náhradám za omezení užívání nemovitostí (za zřízení věcného břemene) bude podle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, připočtena DPH v platné sazbě.
PřílohaVelikost
PDF icon sazebnik_trvala_bremena.pdf30.3 KB

Na Úřadě MČ Praha 15, Boloňská 478/1 si vyřídíte:

Občanský průkaz a pas

Nejprve je nutné se přihlásit k trvalému pobytu na Úřadu městské části Praha-Petrovice, na občanskosprávním odboru.

Teprve poté je možné zažádat o vydání nového občanského průkazu na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze na úřadu městských částí Praha 1 - 22.

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Jaké typy občanských průkazů se vydávají:

 • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů:

-  s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,

-  s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

-  s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Kdo a za jakých podmínek

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby),
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven,
 • za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu.

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

Jak a kam se obrátit

Občan může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Od 1. ledna 2016 došlo ke změně příslušnosti pro vydání občanského průkazu (došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana). Vydávajícím úřadem bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podá žádost o vydání občanského průkazu.

Pokud má občan digitalizovanou fotografii a podpis v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než

1 rok, může podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji v elektronické podobě. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Převzetí občanského průkazu

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník;
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;
 • při převzetí občanského průkazu si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy (je-li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává se při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód).

Co předkládáte

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

1. u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,

2. u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

                                      Poplatky za vydávání osobních dokladů (od 1. 7. 2018)

 

do 30 dnů

do 5 dnů

do 24 hodin

Občanský průkaz

dospělí

0 Kč

500 Kč

1 000 Kč

do 15 let

50 Kč

300 Kč

500 Kč

Cestovní pas

dospělí

600 Kč

3 000 Kč

6 000 Kč

do 15 let

100 Kč

1 000 Kč

2 000 Kč

 

Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

- neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu:

 1. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo
 2. kterémukoliv matričnímu úřadu,
 3. odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit také Policii České republiky.

Tyto úřady hned zavedou údaje o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu do informačního systému evidence občanských průkazů. Následně jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra v databázi neplatných dokladů, v Schengenském informačním systému a v databázi Interpolu tak, aby se předešlo zneužití občanského průkazu.

Ztrátu nebo odcizení dokladu neoznamujte Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra není příslušné k zavádění těchto údajů do informačního systému, pouze zveřejňuje údaje o ztrátě nebo odcizení dokladu v databázi neplatných dokladů na internetových stránkách. Tyto údaje však již musí být v informačním systému zavedeny.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.

Nalezený občanský průkaz musíte odevzdat. Používání občanského průkazu, jehož ztrátu nebo odcizení občan ohlásil, je přestupkem.

Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Toto potvrzení není náhradní doklad za občanský průkaz (není to veřejná listina, neobsahuje fotografii).

Pokud potřebujete vyřídit neodkladné záležitosti do doby vydání nového občanského průkazu (např. vyzvednout doporučený dopis, popřípadě vycestovat do státu Evropské unie), můžete si požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za správní poplatek 100 Kč. V tomto případě si připravte také 2 průkazové fotografie.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů se vydává ve lhůtě 15 dnů. Pokud požádáte o jeho vydání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého pobytu, je tento úřad schopen vydat ho "na počkání".

Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100 Kč).

Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů.

Požádat o vydání nového občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (příslušnost pro vydání občanského průkazu se již neřídí místem trvalého pobytu).

Při podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem).

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam nezdržuje).

PřílohaVelikost
PDF icon Změny ve vydávání OP od 1.července 2018487.57 KB
PDF icon Změny ve vydávání cestovních pasů od 1.července 2018360.54 KB
PDF icon Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou239.51 KB

Živnostenský úřad

Vyřizuje: Odbor živnostenský
Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Odkaz: http://www.praha15.cz/urad/telefonni-seznam/oz/


Sociální služby, Úřad MČ Praha 15, Boloňská 478/1:

Bydlení

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Jedná se o placenou službu.

Seznam azylových domů naleznete také na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí http://iregistr.mpsv.cz/

a) Azylové bydlení – matky s dětmi:

b) Další Azylové domy v Praze:

c) Nedostatek financí na bydlení:

Nedostatek financí spojených s úhradou nákladů na bydlení je možné konzultovat s Úřadem práce, který rozhoduje a vyplácí sociální dávky, mimo jiné též:

 • příspěvek na bydlení – dávka státní sociální podpory
 • doplatek na bydlení – dávka pomoci v hmotné nouzi

Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu 10 sídlí na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde

Řadu informací naleznete rovněž na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou soustředěny jak informace o Úřadu práce ČR, tak i informace o dávkách státní sociální podpory, o dávkách pomoci v hmotné nouzi aj. - odkaz zde .

Domácí násilí

Domácí násilí lze velmi těžko rozpoznat zvenčí. Je důležité, aby se člověk, kterého se tato skutečnost týká, po svém uvážení rozhodl situaci řešit. Nabízíme Vám potřebné informace.

Užitečné kontakty:

Intervenční centrum

Intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány ambulantně. 


Acorus, o.s.

Acorus, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.


Bílý kruh bezpečí

Komplexní pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:

 • Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
 • Celostátní sítě poraden BKB
 • Centrály BKB v Praze
 • Intervenčního centra BKB v Ostravě
 • Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
 • Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
 • DONA linky 2 51 51 13 13 - nonstop pomoc obětem domácího násilí

Diakonie ČCE

Bruselská 4, 120 00 Praha 2


Rosa, o.s.

Občanské sdružení ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy se ve své činnosti zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci domácího násilí.

Finanční tíseň

Poradna při finanční tísni
Hvězdova 19, 140 00 Praha 4

V případě konzultace (osobní, telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení-osobního bankrotu je vhodné, aby klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit, jaké je RPSN) a sečtenu celkovou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádně splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled vč. např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.

Více informací najdete na webu organizace - odkaz zde. 

Návrat z vězení

Vracíte se z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby a nevíte, co budete dělat a na koho se obrátit? Informace, na tomto místě by Vám měly pomoci zodpovědět některé Vaše dotazy.

a) Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Praze 10

Zprostředkování zaměstnání, rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti a agendu tzv. nepojistných dávek vyřizuje Úřad práce ČR.

Pro Prahu 10 je kontaktní pracoviště na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde

Řadu informací naleznete rovněž na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou soustředěny jak informace o Úřadu práce ČR, tak i informace o sociálních dávkách - odkaz zde .

b) Ubytovny a noclehárny

Nejedná se o sociální službu, ale o soukromá zařízení, která nabízejí levné ubytování hotelového typu. Jedná se tedy o placenou službu.

Seznam ubytovacích zařízení naleznete například na: http://www.ubytovny.net/

c) Oddělení sociální prevence

ÚMČ Praha 15 - http://www.praha15.cz/urad/telefonni-seznam/osp/ poskytuje pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením a osobám v nepříznivých sociálních situacích. Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky, neziskovými organizacemi. Vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti. Vykonává funkci veřejného opatrovníka občanům soudem omezeným ve svéprávnosti. Poskytuje komplexní poradenskou činnosti.

Služby pro rodiny s dětmi

Rodičům, pečujícím o děti předškolního věku, poskytuje služby:

 • www.hostcz.org/
 • Adresa: Slevenské 6, 100 00 Praha 10
 • Telefon: +420 272 656 031

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi:


České centrum pro sanaci rodiny:

 • www.strep.cz
 • Adresa: Řehořova 10, 130 00 Praha 3
 • Telefon: +420 224 232 261

Jesle:


Středisko služeb pro děti a rodiče – Jesle Jakutská:


Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

 • poskytujeme komplexní nabídku služeb pro osoby s autismem a jejich rodiny.
 • www.nautis.cz
 • Adresa: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17
 • Telefon: 606 729 672

Sociální dávky

Sociální dávky vyřizuje Úřad práce ČR - na tomto místě uvádíme kontakt na Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10:

Informace k sociálním dávkám jsou rovněž k dispozici na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí - připojujeme odkazy na celý portál a dále na informace o jednotlivých typech sociálních dávek: 

Úmrtí

Úmrtí člověka, zejména blízkého, je velice náročná životní situace. Zde bychom Vám chtěli poskytnout základní informace, co vše je třeba v souvislosti s úmrtím člověka zařídit.

a) Pohřebné

Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Touto jednorázovou dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Pohřebné je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč. Příjem rodiny se netestuje.

Bližší informace zde 

Jedná se o dávku ze systému dávek státní sociální podpory, které vyřizuje Úřad práce ČR.

Kontaktní pracoviště ÚP ČR pro Prahu 10 - odkaz zde

b) Sociální pohřby

V případě, že pozůstalí ze závažných sociálních a osobních důvodů nejsou schopni zajistit pohřbení zemřelého, pohřeb (sociální) zajistí obec v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pohřeb zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

c) Jak postupovat při úmrtí blízké osoby

Ztráta nejbližší osoby je pro každého velkou citovou ránou. Bohužel namísto přemýšlení o lidském osudu musí pozůstalí hned po smrti začít rychle jednat. Proto se nejprve pojďme zaměřit na první okamžiky po smrti blízké osoby.

V případě úmrtí doma je vaší povinností přivolat lékaře, který písemně konstatuje smrt osoby. Následně kontaktujte pohřební službu dle vlastního výběru. Počítejte s tím, že pohřební ústav bude chtít znát totožnost zemřelého, vaši totožnost a zároveň bude chtít smuteční šaty určené pro obřad.

Prvním úřadem, kam byste po úmrtí blízkého měli zajít, je matrika obecního úřadu, kde předáte občanský průkaz zemřelého. Potvrzení lékaře o úmrtí (ohledací list) pošle na matriku lékař. Matrika následně vyhotoví úmrtní list a zašle jej objednateli pohřbu. Ostatní doklady zemřelého jako např. řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, cestovní pas, průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) předáte v místě jejich vydání. Pokud zemřelý pobíral státní dávky, např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu atd., ohlaste událost úmrtí v místě, kde mu byla příslušná dávka vyplácena, tzn. na místně příslušné pobočce úřadu práce.

Úmrtí doma:

Je nutné zavolat lékaře, který zesnulého prohlédne a vystaví list o prohlídce (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu. Po zavolání pohřební služby je nutno domluvit všechny podrobnosti, pohřební služba následně vyřídí vše požadované za Vás.

Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:

Ohledací list vystaví místní lékař a zesnulého obvykle převeze na patologii. Organizace oznámí smrt rodinným příslušníkům. Poté je třeba si vyzvednout osobní věci zesnulého. Převoz a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba. Na dalším postupu je nutno se s pohřební službou domluvit.

Informace o nároku na pracovní volno:

Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.

Úmrtní list:

Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti. Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.

Přepis změny stavu v občanském průkazu:

Provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů. K žádosti o nový OP se předkládá: Váš OP, úmrtní list (originál). Je nutné vrátit kartu zdravotního pojištění zesnulého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.

Podmínky nároku na pohřebné:

Zodpoví příslušné územní pracoviště Úřadu práce

Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech:

Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

Notářské řízení:

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Zaměstnání

a) Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Praze 10

Zprostředkování zaměstnání, rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti a agendu tzv. nepojistných dávek vyřizuje Úřad práce ČR.

Pro Prahu - Petrovice je kontaktní pracoviště na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde

Řadu informací naleznete rovněž na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde jsou soustředěny jak informace o Úřadu práce ČR, tak i informace o sociálních dávkách - odkaz zde.

b) Informace o práci pro lidi se znevýhodněním

Na některých webových stránkách jsou informace o práci pro lidi se znevýhodněním.

Jsou to například tyto webové stránky:


Ostatní:

Jak a kde oznámit veřejné shromáždění ve smyslu zákona č.84/1990Sb., o právu shromažďovacím v platném znění

Působnost ve věcech práva shromažďovacího vykonává pro celé území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody a projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Informace o právní úpravě a další podrobnosti o oznamování shromáždění jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy zde (link is external)

Poznámka: Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím se nevztahuje na pořádání kulturních, společenských, sportovních, komerčních a jiných obdobných akcí.

Vyřizuje: MHMP

 • osobně u odboru živnostenského a občanskosprávního Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1, 2. patro, č. dv. 220, 222 nebo 223, případně v sekretariátu odboru;
 • osobně v hlavní podatelně na Mariánském náměstí 2 (Nová radnice) v Praze 1, přízemí, č. dveří 5, návštěvní doba: pondělí  8.00 - 17.00 hod., úterý   8.00 - 16.00 hod., středa   8.00 - 18.00 hod.,čtvrtek  8.00 - 16.00 hod., pátek    8.00 - 15.00 hod.;
 • osobně v hlavní podatelně v Jungmannově 29 (Škodův palác) v Praze 1, přízemí, přepážky č. 1 až 4 – návštěvní doba: pondělí - čtvrtek  8.00 - 18.00 hod., pátek   8.00 - 16.00 hod.
 • písemně na adrese:
  Magistrát hlavního města Prahy
  odbor živnostenský a občanskosprávní
  Jungmannova 29/35
  110 00  Praha 1
 • cestou datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) nebo elektronické podatelny (při dodržení podmínek pro podání dle správního řádu).

Kde ohlásit poruchu

Poruchy veřejného osvětlení v hl. m. Praze


Poruchy dodávky elektřiny

* Volání je zpoplatněno dle ceníku Vašeho poskytovatele telefonních služeb.

Poruchová linka distribuce je specializované pracoviště, které nepřetržitě přijímá hlášení poruch v dodávce elektrické energie na území Prahy a Roztok.

 • hlášení poruch v dodávce elektrické energie v zařízení PRE Distribuce
 • hlášení havarijních situací v cizím zařízení s rizikem ohrožení života či vzniku škod většího rozsahu
 • informace o průběhu obnovy dodávky elektřiny
 • informace o plánovaném vypínání
 • informace o spínání HDO (link is external)
 • hlášení poruch HDO (link is external) a elektroměrů
 • žádosti o připojení krátkodobého odběru
 • žádosti o vypínání odběratelských trafostanic
 • hlášení zahájení a ukončení práce revizních techniků v neměřené části domu

Co byste měli vědět, než začnete vytáčet telefonní číslo na Poruchovou linku distribuce?

Situaci při odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady. K tomu Vám může pomoci náš stručný návod, nemáte-li nablízku odborníka. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že odstraňujeme pouze poruchy v síti PRE Distribuce; poruchy ve vnitřní elektroinstalaci odstraňuje vlastník objektu.

Pokuste se zjistit:

 • stav hlavního jističe před elektroměrem, případně zda je v pořádku jištění jednotlivých obvodů v bytě
 • překontrolujte elektroměr – přítomnost všech fází (na displeji signalizace L1, L2, L3)
 • v případě, že je v domě nainstalovaný třífázový spotřebič (výtah, vodárna atd.), zda je plně funkční
 • pokuste se o identifikaci a přesvědčte se, zda se stejná závada nevyskytuje i v sousedním objektu

Při kontaktu s našimi operátorkami budete požádáni o:

 • specifikaci poruchy (co Vám nefunguje)
 • Vaše jméno a příjmení
 • přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační)
 • telefonní spojení pro zpětný kontakt

Závěrem bychom Vás chtěli ubezpečit, že naše technické vybavení je dnes již na vysoké úrovni a o poruše většího rozsahu jsme informováni ihned při jejím vzniku prostřednictvím informačního systému. V tom případě vyjíždějí čety k odstranění závady ještě dříve, než se k nám stačí dovolat první zákazník, který je výpadkem postižen.

Proto Vás prosíme, je-li zřejmé, že se zřetelně jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, nevolejte nám ihned. Vyčkejte asi 20 až 30 minut a poté nás kontaktujte. Budeme Vám moci, po uplynutí této doby, poskytnout více informací k dané poruše.


Poruchy dodávky plynu

Pohotovostní a poruchová služba = tel.číslo 1239 (nonstop)

 • Zákaznická linka
 • (po-pá 7-19 hod.)
 • tel.: +420 840 555 333

(Využití telefonního čísla, které je společné s Pražskou energetikou, a.s., Vám usnadní správu obou médií a při meziměstském volání zaplatíte vždy jen místní tarif).

 • Ústředna – spojovatelka
 • 267 171 111 (po–čt 7–16 hod., pá 7–13.30 hod.) - na tomto čísle nejsou poskytovány informace.
 • Fax na ústřednu 267 171 030

Poruchy dodávky vody a kanalizace

Call centrum

 • 840 111 112 – hlášení poruch NON STOP
 • Zákaznické centrum:
 • Dykova 3
 • Praha 10 Vinohrady
 • Zákaznické služby:
 • Po - Čt: 8.00 - 18.00 hod.
 • Pá: 8.00 - 15.00 hod.
 • Technické záležitosti:
 • Po a St: 8.00 - 18.00 hod.
 • Poštovní adresa:
 • Pražské vodovdy a kanalizace, a.s.
 • Ke Kablu 971
 • 102 00   Praha 10

Poruchy komunikací (mimo místních ve správě MČ)

Hlášení poruch a závad (díry, výtluky, dopravní signalizace, sesuvy, záplavy apod.)

Webová služba: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/hlaseni-poruch (link is external)

Ostatní důležité úřady

Finanční úřad pro Prahu 10

Petrohradská 6
101 00 Praha 10 
Česká republika
Telefon: 267 271 111
CZ


Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

www.cuzk.cz (link is external)
Pod Sídlištěm 1800/9
Praha 8
Česká republika
Telefon: 284 041 111
CZ


Magistrát hl.m. Prahy

www.praha-mesto.cz (link is external)
Telefon: 236 001 111
CZ


Městská policie Praha 15

www.mppraha.cz (link is external)
Obvodní ředitelství
Hostivařská 552/3
Praha 10 Hostivař
Telefon: 222 025 788
e-mail: operacni.p15@mppraha.cz
CZ


Obvodní soud pro Prahu 10

portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx?o=167&j=177&k=1700

28. pluku 1533/29 B
Praha 10
Česká republika
Telefon: 251 447 710
CZ


Pražská správa sociálního zabezpečení

Trojská 1997/13a,
182 00 Praha 8
Tel: +420 283 104 111
Email: posta.xa@cssz.cz
CZ


Technická správa komunikací Praha

www.tskpraha.cz (link is external)


Úřad Městské části Praha 15

http://www.praha15.cz/
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10
ústředna: 281 003 111
recepce: 281 003 190
podatelna: 281 003 192
CZ


Úřad práce Praha 10 – zprostředkování zaměstnání

Státní sociální podpora, hmotná nouze, sociální služby, dávky pro osoby se zdravotním postižením

Vršovická 1429/68
101 00 Praha 101
Tel: 950 178 111

 

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15

www.csop-praha15.cz

Příspěvková organizace zřízená městskou částí Praha 15. Posláním zařízení je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Parmská 390
Praha 10
Tel: 724 379 218