Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha-Petrovice

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha – Petrovice vznikla dne 24. listopadu 1990 zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze ze dne 9.10.1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení Městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze zvláštní zákony a Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.Prahy „Statut hlavního města Prahy“. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené Statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl.m. Praze a Statutem hl. m. Prahy nakládá se svěřeným majetkem hl.m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka. Je subjektem vzniklým ze zákona a navazuje na působení Místního národního výboru v Praze 10 – Petrovice.

  Nadřízeným orgánem v oblasti přenesené působnosti je MHMP, který rovněž vykonává dozor nad vydáváním a obsahem působnosti ve smyslu § 110 a násl. zákona o hlavním městě Praze a kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti dle § 113 a násl. zákona o hl. m. Praze.

 3. Organizační struktura

  Organizační struktura
  Popis vnitřní organizační struktury včetně dalších informací (kontaktní údaje a pod.)

  Schéma organizační struktury [PDF, 28 kB]
  ​Zjednodušený přehled o organizační struktuře obce.

  Seznam organizací
  Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou navázány na rozpočet povinného subjektu

 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Městská část Praha-Petrovice
  Úřad městské části Praha-Petrovice
  Edisonova 429/28
  109 00 Praha 10 - Petrovice

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Městská část Praha-Petrovice
  Úřad městské části Praha-Petrovice
  Edisonova 429/28
  109 00 Praha 10 - Petrovice

  4.3 Úřední hodiny

  • Úřední hodiny pro veřejnost
   Aktuálně zavřeno
  • Pondělí:8.00 - 11.30 a 12.30 - 18.00
  • Úterý:8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00
  • Středa:8.00 - 11.30 a 12.30 - 18.00
  • Čtvrtek:8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00
  •  
  • úřad je bezbariérově přístupný

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 274 860 731

  Přehled úředních úkonů a služeb
  Upřesnění kontaktu se zástupci obce

  4.5 Čísla faxu
  Úřad nedisponuje touto možností

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: https://www.prahapetrovice.cz/

  4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

  Pro elektronickou komunikaci s Městskou části Praha - Petrovice je možné použít následující prostředky:

  • e-mail zaslaný na adresu elektronické podatelny: podatelna@prahapetrovice.cz
  • datovou schránku - wmmbtke

  Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

  Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zák. 500/2000 Sb.“ správního řádu.

  Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

  Použití datové schránky

  Podání, které je učiněno fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím datové schránky této osoby, v zásadě nemusí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, neboť autenticitu dokumentu zajišťuje samotný systém datových schránek. Úkon učiněný oprávněnou osobou prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako úkon touto osobou učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob (např. podpis dvou jednatelů s.r.o.) – viz § 8 odst. 1 až 4 a odst. 6 a § 18 odst. 2 „odkaz na zákon 300/2008 Sb.“ V takovém případě by musely být k datové zprávě připojeny zaručené elektronické podpisy všech takových osob. Pokud je zvláštním zákonem stanovena povinnost opatřit podání úředně ověřeným podpisem, není možné systému datových schránek využít, resp. takové podání nelze považovat za bezvadné, a to ani v případě, že by bylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem. Zaručený elektronický podpis nenahrazuje úřední ověření podpisu dle „odkaz na zák. 21/2006 Sb.“ V takovém případě by bylo nutné učinit podání písemně s úředně ověřeným podpisem.

  Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

  4.8 Další elektronické adresy
  oficiální: podatelna@prahapetrovice.cz

 5. Případné platby lze poukázat

  Z činnosti rozpočtové (především místní poplatky, zábory, nájmy z hrobů, knihovní poplatky): 19-2000717369/0800

  Pronájem obecních bytů: 292109349/0800

  Pronájem nebytových prostor: 29022-2000717369/0800

  Ostatní hospodářské činnosti (krátkodobé pronájmy, inzerce): 9021-2000717369/0800

  Základní běžný účet MČ Praha - Petrovice (dary, vratky příspěvků, grantů apod.): 2000717369/0800

 6. IČO

  00231363

 7. DIČ

  CZ00231363

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách osobně, písemně na formuláři "Žádost o poskytnutí informace"

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  • podat žádost či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Městská část Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 - Petrovice, PSČ 109 00 prostřednictvím podatelny, elektronicky na e-mailovou adresu, datovou schránkou
  • Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dohodě s příslušným referentem. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory MZHMP. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodovat v I. stupni.
  • Elektronická podatelna: podatelna@prahapetrovice.cz
  • Podatelna na úřadě MČ Praha - Petrovice, Edisonova 429/28, Praha 10 - Petrovice, PSČ 109 00
 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedené požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde takový formulář získat.

  Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:

  Městská část Praha - Petrovice

  Úřad Městské části, Edisonova 429/28, Praha 10 - Petrovice, 109 00

  • Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
  • Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
  • Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sv., správní řád, v platném znění. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

  Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává buď písemně výše uvedeným způsobem nebo e-mailem na elektronickou adresu podatelny : podatelna@prahapetrovice.cz

 12. Formuláře

  Souhrn formulářů, doporučených k používání ve styku s úřadem městské části Praha Petrovice

  Elektronické formuláře na www.praha.eu
  Tato služba nabízí uživatelům elektronické formuláře pro řešení rozličných agend na Magistrátu hl. m. Prahy a městských částech včetně on-line vyplnění a odeslání na podatelnu uživatelem vybraného úřadu.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Přehled nejčastějších životních situací, které můžete řešit přímo na ÚMČ Praha Petrovice, naleznete zde i další důležité rady a praktické informace.

  popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva a rady městské části.

  Vyhlášky a nařízení MČ nevydává, jedná se ze zákona o část hl.m.Prahy.

  Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva městské části, rady městské části, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích, odborech – tj. orgánech rady, o nápravě nespravedlivých opatření, o městské policii, způsob vydávání vyhlášek.

  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  MČ Praha-Petrovice nedisponuje informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software MČ Praha Petrovice

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  17.1 Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem městské části Praha Petrovice dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky
  Proti Městské části Praha-Petrovice nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

  17.3 výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 18. Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Registr zdravotnických zařízení

  Katastr nemovitostí - nahlížení

 19. Informace o zpracování osobních údajů
 20. Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

  Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmu.