Městská část Praha – Petrovice
Úřad městské části Praha - Petrovice
se sídlem Edisonova 429, 109 00, Praha 10 – Petrovice

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvod

Městská část Praha - Petrovice, správce osobních údajů (dále jen „správce“), připravil tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat občany, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů. Městská část je povinna informovat občany na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Pod pojmem „občan“ se v tomto dokumentu rozumí každá osoba, která vstupuje do prostor úřadu, popř. která komunikuje s příslušnými pracovníky úřadu v souvislosti s poskytováním jeho služeb.

Tento dokument je dostupný na internetových stránkách úřadu www.prahapetrovice.cz/informace-zverejnovane-dle-GDPR a v písemné formě na podatelně úřadu a v místní knihovně.

2. Informace o Vašich osobních údajích a nakládání s nimi

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Městská část Praha - Petrovice
Úřad městské části Praha – Petrovice
Edisonova 429, 109 00 Praha 10
IDDS: wmmbtke

Statutární zástupce správce:
JUDr. Olga Hromasová, starostka městské části

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
dpo@prahapetrovice.cz

Účely, v rámci kterých budou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány:

Účelem neboli důvody, proč správce zpracovává Vaše osobní údaje, jsou zejména:

 • Evidence obyvatel městské části
 • Místní poplatky
 • Přestupkové řízení
 • Naplnění volebních zákonů
 • Prezentace propagačních akcí městské části
 • Vyúčtování poskytnutých služeb nájemcům bytů ve svěřené správě městské části
 • Vedení stavebního archivu
 • Zábory veřejného prostranství, kácení dřevin
 • Ověřené výpisy z registrů
 • Vedení spisové služby
 • Agenda soudních řízení
 • Provozování veřejného pohřebiště
 • Výběrová a konkurzní řízení na volná pracovní místa (úřad MČ a ředitelé příspěvkových organizací)
 • Vedení agendy rybářských lístků
 • Poskytování služeb místní knihovny
 • Zpracování žádosti o pronájem bytu
 • Poskytování dalších informací a služeb v oblasti samostatné nebo přenesené působnosti

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností MČ, která je tzv. správcem osobních údajů (ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR, případně ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Tyto povinnosti správce vyplývají zejména z následujících právních předpisů:

 • Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
 • Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva
 • Zákon č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv
 • Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách
 • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizovaných konverzí dokumentů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

MČ provozuje kamerový systém, a to v prostorách podzemních garáží budovy, kde se nachází sídlo MČ. Důvodem provozování kamerového systému je oprávněný zájem MČ (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na ochranu majetku MČ.

MČ provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerového systému jsou proto uchovávány pouze po dobu 34 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. V tom případě jsou na vyžádání archivované části záznamů předány orgánům činným v trestním řízení. Správce je sám nezveřejňuje.

Kategorie dotčených osobních údajů:

V případech, kdy správce osobní údaje nezískává pouze od občanů samotných, ale rovněž od jiných osob, správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost)
 • adresní údaje (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail)
 • popisné údaje (potvrzení o výši příjmu nájemce od jeho zaměstnavatele nebo daňové přiznání nájemce.
 • údaje o „třetích“ osobách (tj. osobách spoluužívajících pronajatý byt společně s nájemcem (manželka, děti apod.))

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zákonů ČR získávat od správce osobní údaje. Příjemci jsou definováni v jednotlivých záznamech o zpracování osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou součástí agendové dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno ve Směrnici (Spisový a skartační řád).

3. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

Jako občan máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů, které můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole 4.

 • Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.

  Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.

  Správce je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které správci vznikly s možnými výjimkami dle článku 12, odstavec 5 GDPR.

  Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

 • Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit (pokud zjistíte ve Vašich osobních údajích nepřesnost, doporučuje se využít práva na opravu);
  2. jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;
  3. jestliže správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. jestliže jste již vznesl/vznesla námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
  1. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo
  2. zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů MČ nebo třetí strany; (takto správce odůvodňuje provozování kamerového systému).
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha
  IDDS: qkbaa2n

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:

 • právo na výmaz osobních údajů

Toto Vaše právo je omezeno některými platnými zákony ČR (viz bod „Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů“ v kapitole 2.). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahuje:

 • právo na přenositelnost údajů

Důvodem je skutečnost, že Vaše osobní údaje správce nezpracovává na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, ani na základě smlouvy, a toto zpracování navíc neprobíhá pouze automatizovaně.

4. Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v kapitole 3

4.1 Způsob uplatnění práv

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to níže uvedenými způsoby:

 • písemně dopisem zaslaným na adresu MČ, na obálku, prosím, zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“ nebo
 • elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu podatelna@prahapetrovice.cz, do datové schránky MČ (IDDS: wmmbtke) nebo
 • osobním podáním na podatelně úřadu.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, které jsou doručeny jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy). Práva dle kapitoly 3 shora nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů, prosím, uveďte následující:

 1. jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu
 2. specifikujte, jaké právo uplatňujete,
 3. případně doplňte další Vaše požadavky.

Žádost musí být opatřena Vaším ověřeným podpisem – v případě listinné formy žádosti,
anebo Vaším elektronickým podpisem – v případě elektronické formy žádosti zasílané elektronickou poštou (emailem) nebo datovou zprávou.

​​​​​​​4.2 Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji

Jako správce jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 GDPR jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdyby Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je správce oprávněn odmítnout žádosti vyhovět.

JUDr. Olga Hromasová v. r.
starostka městské části