Zastupitelstvo městské části Praha-Petrovice (dále jen „Zastupitelstvo") vydává podle § 87 odst. 2 ve spojení s § 66 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,  ve znění pozdějších předpisů

J E D N A C Í     Ř Á D
Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice
(dále jen „jednací řád")

§ 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Zastupitelstva upravuje způsob přípravy a průběhu zasedání Zastupitelstva a způsob kontroly jeho usnesení.

§ 2
Pravomoci Zastupitelstva

 1. Zastupitelstvo rozhoduje o všech věcech, uvedených v § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a o věcech, vymezených Statutem hl. m. Prahy.
 2. Městská část může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části čestné občanství městské části. Čestný občan má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva svá stanoviska v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva.
 3. Městská část může za významná umělecká a jiná díla mající vztah k městské části udělovat ceny městské části.

§ 3
Příprava zasedání Zastupitelstva

 1. Zasedání Zastupitelstva jsou řádná a mimořádná.
 2. Řádné zasedání  se koná nejméně 1 x za tři měsíce.
 3. Mimořádné  zasedání se musí  konat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Zastupitelstva, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla písemná žádost doručena ÚMČ. Žádost o svolání mimořádného zasedání musí obsahovat předmět zasedání.
 4.  Mimořádné  zasedání  může  být   dále  svoláno i na  základě usnesení RMČ.
 5. Za platné svolání zasedání Zastupitelstva a řádné doručení předkládaných materiálů se považuje i doručení prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu, kterou člen Zastupitelstva sdělí písemně sekretariátu starosty.
 6. Zasedání svolává starosta, nebo jím zmocněný člen Zastupitelstva, nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání.
 7. Návrh programu zasedání Zastupitelstva připravuje a předkládá ke schválení Rada městské části Praha-Petrovice (dále jen „RMČ"). Každý člen Zastupitelstva má právo tento návrh programu zasedání doplnit svými návrhy.
 8. RMČ, výbory nebo členové Zastupitelstva (dále jen „navrhovatel“) předkládají návrhy a materiály k zasedání pouze písemnou formou. Komentář  k předloženému materiálu může podat navrhovatel ústně. Písemné materiály předkládá navrhovatel členům Zastupitelstva prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Petrovice (dále jen „ÚMČ") tak, aby mohly být doručeny nejpozději  5 dnů přede dnem zasedání Zastupitelstva. Materiály, které nebylo možné v tomto termínu doručit, budou členům Zastupitelstva poskytnuty v písemné formě tak, aby je měli v době projednávání příslušného bodu programu na zasedání Zastupitelstva k dispozici. Materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům Zastupitelstva posoudit komplexně předkládanou záležitost a přijmout účinná opatření.
 9. O místě, době a navrženém programu zasedání Zastupitelstva informuje MČ občany nejpozději 7 dnů před stanoveným datem zasedání, a to na úřední desce MČ, prostřednictvím vývěsních skříněk MČ, na webových stránkách MČ či jiným vhodným způsobem.

§ 4
Účast na zasedání

 1. Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná.
 2. Členové Zastupitelstva jsou povinni účastnit se každého zasedání. Nemůže-li se člen Zastupitelstva zasedání zúčastnit, je povinen se starostovi omluvit, a to buď písemně na adresu info@prahapetrovice.cz, nebo ústně, a to nejpozději do zahájení zasedání. Nutné je také omluvit pozdní příchod nebo předčasný odchod.
 3. Účast na zasedání stvrzují přítomní členové Zastupitelstva svým podpisem na listinu přítomných.
 4. Zasedání Zastupitelstva se zúčastňuje tajemník ÚMČ s hlasem poradním. Tajemník může vystupovat ke všem projednávaným otázkám, přičemž se především zaměřuje na platné právní předpisy a otázky spojené s činností ÚMČ.

§ 5
Program zasedání

 1. Návrh programu zasedání Zastupitelstva stanoví a předkládá Zastupitelstvu ke schválení RMČ. Každý člen Zastupitelstva, výbor Zastupitelstva a klub členů Zastupitelstva má právo v rámci projednávání návrhu programu navrhnout doplnění nebo vypuštění bodu programu. Nejprve se hlasuje o jednotlivých návrzích na doplnění nebo vypuštění a poté o návrhu programu jako celku.
 2. Na zasedání Zastupitelstva může být jednáno pouze o bodech, které jsou součástí schváleného programu.
 3. Člen Zastupitelstva může také požádat o zařazení jím navrhovaného bodu do programu nejbližšího či jiného zasedání Zastupitelstva. O předloženém návrhu rozhodne Zastupitelstvo hlasováním.

§ 6
Průběh zasedání

 1. Zasedání Zastupitelstva řídí starosta nebo zmocněný člen Zastupitelstva (dále jen „předsedající"). Pokud se do 30 minut od termínu zahájení zasedání předsedající nedostaví, zasedání se ruší.
 2. Při zahájení zasedání předsedající prohlásí, že zasedání bylo řádně svoláno a konstatuje, zda Zastupitelstvo je, či není usnášeníschopné, to znamená, zda je, či není přítomna nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva. Jestliže Zastupitelstvo při zahájení zasedání: 
  a) není usnášeníschopné, předsedající zasedání ukončí. Starosta pak svolá náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání,
  b) je usnášeníschopné, předsedající konstatuje počet předem omluvených, určí dva členy Zastupitelstva k ověření zápisu ze zasedání a předloží návrh programu zasedání. Po jeho projednání a schválení dá návrh na volbu tří členů návrhového výboru. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl uložen k nahlédnutí, zda byly proti obsahu zápisu vzneseny námitky a pokud ano, tak jaké. O námitkách člena Zastupitelstva proti obsahu zápisu rozhodne nejbližší zasedání Zastupitelstva.
 3. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se považuje za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich Zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
 4. Zápis z předchozího zasedání je při zasedání Zastupitelstva k nahlédnutí.
 5. Zastupitelstvo může přijímat usnesení pouze k bodům, které jsou součástí schváleného programu zasedání.
 6. Úvodní slovo k hlavním bodům programu uvede navrhovatel.
 7. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek musí být uděleno slovo tomu členovi Zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 8. Starosta pozastaví výkon usnesení RMČ, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva, které je povinno usnesení RMČ projednat a v případě potřeby zjednat nápravu.
 9. Do diskuze se mohou  členové Zastupitelstva hlásit jen do konce rozpravy k příslušnému bodu programu. Členové Zastupitelstva mohou v rozpravě přednášet k projednávané věci pozměňující návrhy týkající se návrhu usnesení, ze kterých musí být zřejmé, na čem se má Zastupitelstvo usnést. Pozměňující návrhy se podávají v písemné formě.
 10. Návrh na ukončení rozpravy k danému bodu může podat kterýkoli člen Zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy. Po skončení rozpravy nelze předkládat k danému bodu další návrhy.
 11. Před hlasováním k jednotlivým bodům programu může se svými připomínkami k danému bodu vystoupit přítomná fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a která je občanem MČ Praha-Petrovice (prokazuje se občanským průkazem), nebo je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha-Petrovice, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena (prokazuje se povolením k trvalému pobytu), nebo která vlastní na území MČ Praha-Petrovice nemovitou věc (prokazuje se výpisem z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než 3 měsíce). O dalším vystoupení jiných osob rozhoduje Zastupitelstvo hlasováním. 
 12. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se nemůže slova ujmout. Řečník nesmí být nikým přerušován s výjimkou předsedajícího. Diskutující musí mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od projednávané věci nebo překročí-li stanovenou řečnickou dobu, odejme mu předsedající slovo.
 13. Chce-li se rozpravy zúčastnit předsedající, předá řízení zasedání jím pověřenému zástupci nebo   členu RMČ.
 14. Omezující opatření:
  a) Nikdo, s výjimkou navrhovatele, nemůže v jednom bodě programu hovořit vícekrát než dvakrát.
  b) Doba vystoupení se omezuje na 3 minuty, nevztahuje se na navrhovatele. Pokud si závažnost tematiky vyžaduje delší vystoupení, hlasují členové Zastupitelstva o možnosti prodloužení časového limitu o další 3 minuty.
  c) Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu programu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu. Za faktickou poznámku se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníka. Technické a faktické poznámky nesmějí trvat déle než 1 minutu.
  d) Překročí-li člen Zastupitelstva stanovenou dobu nebo jeho vystoupení není technickou či faktickou poznámkou, odejme mu předsedající slovo.

§ 7
Příprava usnesení

 1. Návrh usnesení, předkládaný Zastupitelstvu ke schválení, vychází z předložených materiálů, ústních  zpráv, pozměňovacích návrhů předložených v rozpravě členy Zastupitelstva a z diskuze členů Zastupitelstva.
 2. Návrh usnesení formuluje a Zastupitelstvu předkládá návrhový výbor. Usnesení obsahuje stručnou formulaci výsledků rozpravy.
 3. Usnesením Zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti  jiným členům Zastupitelstva, výborům, RMČ nebo tajemníkovi ÚMČ.

§ 8
Hlasování

 1. Zastupitelstvo je schopno jednat se souhlasem nadpoloviční většiny všech svých členů.
 2. Vyžaduje-li  povaha usnesení, aby Zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování návrhový výbor.
 3. Zastupitelstvo hlasuje o návrhu usnesení předloženém návrhovým výborem. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích, a to v pořadí, ve kterém byly předloženy. Schválením pozměňujícího návrhu se považují ostatní návrhy za nepřijaté.
 4. Nepřijme-li Zastupitelstvo žádnou z variant navrženého usnesení, ani protinávrh, vypracuje návrhový výbor nový návrh usnesení, či jeho nepřijaté části.
 5. Hlasování se provádí veřejně, jestliže není dále uvedeno jinak, nebo tajně, jestliže Zastupitelstvo rozhodne o tajném hlasování. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu. Hlasování se lze i  zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva.
 6. Hlasování se provádí tajnou volbou vždy v případě volby starosty, místostarosty a členů RMČ.
 7. Zastupitelstvo přijímá usnesení po jednotlivých projednávaných bodech na základě hlasování podle odst. 5.
 8. Usnesení Zastupitelstva podepisuje starosta a zástupce starosty.
 9. Zveřejnění usnesení Zastupitelstva se provádí vyvěšením na úřední desce MČ, a to nejpozději do 7 dnů ode dne konání zasedání a na webových stránkách MČ nejpozději do 30 dnů po skončení zasedání.

§ 9
Dotazy členů Zastupitelstva

 1. Členové Zastupitelstva mají právo se dotazovat a dávat podněty i připomínky RMČ, jejím jednotlivým členům, předsedům výborů a statutárním zástupcům subjektů zřízených městskou částí. Všichni zmínění jsou povinni podat požadované vysvětlení a k připomínkám zaujmout stanovisko.
 2. Dotázaní jsou povinni odpovědět na dotazy, a to podle možností, bezodkladně ústně, nebo písemně v případě, že k zodpovězení je třeba dalších materiálů, které nemá dotazovaný ihned k dispozici, a to do 30 dnů ode dne zasedání Zastupitelstva. K podnětům a připomínkám jsou povinni se dotázaní vyjádřit písemně ve smyslu usnesení Zastupitelstva.
 3. V případech hodných zvláštního zřetele může Zastupitelstvo ustanovit výbor k posouzení, prověření a ověření připomínek či podnětů a uložit mu podat zprávu s návrhem usnesení.  RMČ, její jednotliví členové, výbory Zastupitelstva a komise RMČ, jsou povinni s tímto výborem spolupracovat a poskytovat výboru požadované informace.
 4. Zprávu o vyřízení připomínek, podnětů a dotazů předkládá RMČ k projednání na následující zasedání Zastupitelstva. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením svého dotazu, připomínky nebo podnětu, zaujímá k tomu konečné stanovisko Zastupitelstvo.

§ 10
Přestávky během zasedání

 1. Předsedající vyhlašuje nejpozději po dvou hodinách přestávku trvající nejméně 15 minut.
 2. Po čtyřech hodinách zasedání  nechá předsedající hlasovat, zda bude zasedání  pokračovat,  nebo bude přerušeno do příštího zasedání. Nové zasedání musí starosta svolat nejpozději do 15 kalendářních dnů od přerušeného zasedání  Zastupitelstva.
 3. Každý předseda klubu je oprávněn požádat během rozpravy nebo před hlasováním o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. Předsedající mu vyhoví. O požadavku předsedy klubu na delší přestávku rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.
 4. Předseda návrhového výboru může požádat o přestávku z důvodu formulace návrhu usnesení, a to maximálně na dobu pěti minut. O požadavku předsedy návrhového výboru na delší přestávku rozhodne Zastupitelstvo hlasováním bez rozpravy.

§ 11
Péče o nerušený průběh zasedání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání Zastupitelstva. Předsedající může rušitele vykázat ze zasedací síně.
 2. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený limit času, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12
Ukončení zasedání

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program zasedání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené i tehdy, pokud klesne počet přítomných členů Zastupitelstva pod nadpoloviční většinu všech členů Zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené zasedání. V těchto případech svolá starosta zasedání znovu do 15 kalendářních dnů ode dne ukončeného zasedání.

§ 13
Kluby členů Zastupitelstva

 1. Členové Zastupitelstva se mohou sdružovat v klubech, a to zpravidla podle příslušnosti k politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, mohou vytvořit též klub nezávislých členů Zastupitelstva.
 2. K ustavení klubu je třeba nejméně 2 členů Zastupitelstva.
 3.  Člen Zastupitelstva může být členem pouze jednoho klubu.
 4. Jménem klubu jedná jeho předseda nebo jím pověřený člen.
 5. Předseda klubu písemně oznámí starostovi  název klubu a jména členů Zastupitelstva, kteří jsou jeho členy. Během volebního období oznámí starostovi též jména nových členů klubu nebo jména členů Zastupitelstva, kteří přestanou být členy klubu.
 6. Starosta seznámí se složením klubu a všemi jeho změnami, které nastanou během volebního období, všechny členy Zastupitelstva.
 7. Kluby jsou oprávněny pro svou činnost bezplatně používat místnosti v prostorách ÚMČ. Podrobnosti stanoví RMČ.
 8. Starosta podle potřeby svolává předsedy klubů ke konzultacím. Do čtrnácti dnů starosta svolá předsedy klubů, požádají-li ho o to předsedové alespoň jedné třetiny klubů. Zasedání klubů se mohou účastnit kromě starosty i další členové RMČ .

§ 14
Pracovní výbor

 1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může Zastupitelstvo zřídit pracovní výbor.
 2. Do těchto výborů volí Zastupitelstvo své členy a podle potřeby občany MČ a experty.
 3. Funkce pracovních výborů končí splněním úkolu nebo rozhodnutím Zastupitelstva.

§ 15
Organizačně-technické zabezpečení zasedání

 1. O průběhu zasedání Zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající. Zápis vyhotovuje pracovník ÚMČ. ÚMČ vede evidenci jednotlivých zápisů ze zasedání.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh a výsledek hlasování a obsah návrhu  usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných i návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí:
  • počet přítomných členů Zastupitelstva
  • den a místo zasedání
  • hodina zahájení a ukončení
  • doba přerušení
  • jména určených ověřovatelů zápisu a jména zvolených členů návrhového výboru
  • jména omluvených i neomluvených členů Zastupitelstva• navržený program zasedání
  • schválený program zasedání
  • průběh a výsledek hlasování
  • úplné znění všech návrhů přednesených návrhovým výborem, o kterých hlasuje Zastupitelstvo
 4. Originál zápisu podepsaný starostou a určenými ověřovateli se vyhotovuje tak, aby byl do 7 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva uložen v kanceláři sekretariátu starosty. Po uplynutí pěti let se archivuje. Kopie zápisu jsou od 8. dne po skončení zasedání k dispozici a k vyzvednutí členům Zastupitelstva v kanceláři sekretariátu starosty, a to po předchozím vyžádání.
 5. Zápisy ze zasedání jsou pro občany MČ k nahlédnutí na úřadu MČ v Infocentru, nejpozději od 8. dne po skončení zasedání a na webových stránkách nejpozději od 30. dne po skončení zasedání.
 6. Audiovizuální záznam ze zasedání Zastupitelstva bude zveřejněn na webových stránkách MČ nejpozději do 30 dnů od skončení příslušného zasedání.
 7. Námitky členů Zastupitelstva proti obsahu zápisu musí být uvedeny jako příloha originálu zápisu nejbližšího zasedání Zastupitelstva a musí k nim být připojeno stanovisko ověřovatelů.

§ 16
Ověřovatelé

 1. Svým podpisem odpovídají za obsahovou správnost a úplnost zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva a sčítají hlasy členů Zastupitelstva při hlasování.
 2. V případě, že ověřovatel má námitku proti zápisu, který mu byl předložen k ověření, zápis neověří a námitku podá písemně k rozhodnutí na nejbližším zasedání Zastupitelstva, a to nejpozději 3 týdny před datem konání nejbližšího zasedání Zastupitelstva.

§ 17
Zabezpečení a kontrola plnění usnesení

 1. Zastupitelstvo je oprávněno provádět pravidelně kontrolu plnění usnesení a vyžadovat od výkonných orgánů MČ, výborů, komisí i dalších pověřených osob zprávy a informace o postupu a způsobu zajišťování uložených úkolů. Podle potřeby přijímá další usnesení s cílem odstranit případné nedostatky a prodlení.
 2. Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva provádí kontrolní výbor Zastupitelstva a informuje nejméně jednou za půl roku Zastupitelstvo na jeho zasedání.

§ 18
Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 01.07.2017 a nahrazuje jednací řád, schválený usnesením XIV. řádného zasedání Zastupitelstva ze dne 11.09.2013.

V Praze dne 14.06.2017

JUDr. Olga HROMASOVÁ, starostka
JUDr. André NĚMEC, zástupce starostky