Naučná stezka povodím Botiče

Vede přes městskou část Praha - Petrovice.

Délka: 6,5 km

Trasa: začíná u vchodu do Toulcova dvora, ul. Kubatova 1, poblíž zastávky autobusu č.  177 (zastávka Toulcův dvůr). Odtud vede kolem hostivařského kostela k Botiči a podél něj po červené turistické značce k Hostivařské přehradě a kolem ní až do Petrovic a dál podél Botiče k jeho soutoku s Pitkovickým potokem a podél něj k Pitkovické stráni. Stezka končí v Pitkovičkách u mostku přes Pitkovický potok, asi 400 m od stanice autobusu MHD  č. 213 (zastávka Hříbková).

Potřebný čas: 3 - 4 hodiny

Stav

Přestože stezka byla r. 2008 kompletně rekonstruována a na celé trase byly osazeny velmi pěkné nové tabule, několik jich je již vandaly počmáraných až do nečitelnosti.

Naučná stezka Povodím Botiče prochází z Hostivaře podél toku Botiče a Pitkovického potoka až k Pitkovické stráni. Vede územím, které bylo již od dávných dob osídleno lidmi, a tedy i ovlivňováno jejich hospodařením. Ostroh Šance nad hrází Hostivařské přehrady byl už od pravěku opakovaně osídlen. V době halštatské zde bylo vybudováno hradiště a v 9. stol. tu bylo osídlení slovanské, které patrně využilo zbytků staršího opevnění. Na plošině nad Dobrou vodou zase bylo zjištěno rozlehlé sídliště z mladší doby kamenné.

Naučná stezka povodím Botiče

Hostivařský lesopark

Okraj městské části Praha -Petrovice.

Rozloha: 146,9 ha
Katastrální území: Hostivař, Petrovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, lípa srdčitá, dub letní a zimní, modřín evropský
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 – 60 let
Lesní porosty: 114,7 ha
Nelesní plochy (louky, vodní plochy, cesty): 32,2 ha
Lesní pozemky v majetku hl. M. Prahy (zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP): 82,9 ha
Údržbu provádí: Lesy hl. m. Prahy
Lesní pozemky v majetku soukromých vlastníků: 64 ha

Historie a současnost lesoparku

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejednalo se ovšem o souvislý lesní porost, ale o „lesopark" s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. Pouze stráně nad nynější Hostivařskou nádrží byly zalesněny jako protierozní opatření již počátkem 20. století. Při výstavbě Hostivařské nádrže byla část těchto lesů zatopena. Po roce 1989 byly některé lesní pozemky vráceny soukromým vlastníkům. 

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras. V západní části lesa (Chodov) se nachází hájovna se zookoutkem a zatopeným lomem pro vodní ptactvo. Známé je také koupaliště na břehu Hostivařské nádrže s písečnými plážemi. Na pravém břehu nádrže bylo v roce 2012 zbudováno dřevěné vyhlídkové molo.

Celé území lesoparku je obklopeno hustou sídlištní zástavbou a návštěvnost je zde skutečně vysoká – ročně téměř 1 mil. návštěvníků. Velkým problémem je zde vandalismus, velké množství odhozených odpadků a volně pobíhající psi, kteří ruší lesní zvěř.

Zastoupení dřevin

Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území, s přihlédnutím k převážně rekreačnímu poslání lesoparku (tj. pestrá dřevinná skladba, včetně nepůvodních dřevin např. vejmutovky a douglasky).

Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území.

Na území lesoparku převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu (zimnímu i letnímu), habru obecnému a buku lesnímu.

Hostivařský lesopark

Petrovický rybník – ul. Euklidova

Katastrální území: Praha 15 - Petrovice 
Vodní tok: Milíčovský potok
ČHDP: 1 – 12 – 01 – 020
Typ nádrže: průtočná 
Účel nádrže: chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny: 2 770 m2 
Objem nádrže: 2 550 m3 
Typ vzdouvací stavby: zemní sypaná hráz
Vlastník: Hlavní město Praha 
Správa: Lesy hl. m. Prahy

Historie

Petrovický rybník je posledním rybníkem ze soustavy Milíčovských rybníků na Milíčovském potoce a nachází se těsně nad soutokem s Botičem. Rybník byl postaven později než horní rybníky. V roce 1982 byl rybník přestavěn do současné podoby a v roce 2005 byl odbahněn.

Ochrana přírody

Z pohledu ochrany přírody se jedná o nádrž polopřírodního charakteru bez litorálu s technickou hrází a objektem. Kolmé břehy a poměrně velká plocha zastínění není pro populace obojživelníků nijak zvlášť příznivá. Břehovou linii tvoří ze dvou třetin zapojený pobřežní porost dřevin (stromy i keře) a z jedné třetiny, na hrázi a levém břehu, pak traviny. Vodní rostliny jsou zde zastoupeny několika lekníny a trsy lakušníku, roztroušenými po celé ploše.

Při průzkumu prováděném v roce 2008 zde bylo nalezeno 89 druhů rostlin, z nichž k významnějším patří výskyt jilmu vazu, a 111 druhů motýlů, z nichž k nejzajímavějším patří chobotníček Bucculatrix cidarella, žijící v kvalitních olšinách na listech olše lepkavé, nebo vzpřímenka Caloptilia fidella žijící v podrostu lužních biotopů na chmelu.

Z obojživelníků se zde vyskytuje skokan skřehotavý a ropucha obecná.

Chov ryb

Rybník slouží také k extenzivnímu chovu ryb, zejména násady kapra obecného. Extenzivní chov je zaměřen zejména na vytvoření rovnováhy mezi rybí obsádkou a přirozeným prostředím rybníka. Do rybníka se vysazuje cca 500 kusů násady kapra o celkové hmotnosti 10 kg. Každý podzim se provádí výlov.

Správa a údržba

Na rybníce je 1x měsíčně prováděna prohlídka TBD. V rámci prohlídky probíhá kontrola všech objektů rybníka a je měřena průhlednost vody. V rámci údržby je prováděno pravidelné kosení hráze, údržba zeleně a úklid.

Petrovický rybník – ul. Euklidova