Odpady a nakládání s nimi

Aktuality

Stálé informace

Upozornění na případný finanční postih za odložení odpadu mimo nádoby

Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby a znečišťování stanoviště sběrných nábob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Objemný odpad lze odložit zdarma ve sběrných dvorech hl. m Prahy či do velkoobjemových kontejnerů umisťovaných v ulicích města.

Informace o systému nakládání s komunálním odpadem naleznete na http://portalzp.praha.eu/odpady

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze.

A) Směsný komunální odpad
 
Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je pravidelně zajišťován určenými svozovými společnostmi. Četnost jejich svozu se pohybuje v rozmezí 1 x 14 dní až 7 x týdně.  Počet nádob neustále roste v závislosti na rostoucí zástavbě a zvyšujícím se počtu obyvatel města. Povinnost objednat si sběrné nádoby na směsný odpad je v podmínkách hl. m. Prahy uložena vlastníkovi objektu, který je povinen objednat dostatečný objem těchto nádob v závislosti na počtu osob, které daný objekt využívají. Tato povinnost je vlastníkovi dána tzv.“ vyhláškou o odpadech“, jedná se o vyhlášku č. 5/2007 Sb. Hl. m. Prahy, kde je v § 6 uvedeno, že vlastník objektu: „zajistí u svozové spole č nosti dostate č ný objem sb ě rných nádob na sm ě sný odpad, doporu č ený objem podle druhu objektu je uveden v p ř íloze č . 2 této vyhlášky“  Doporučený objem sběrných nádob pro počet osob využívající daný objekt se stanovuje dle typu zástavby. Pro zástavbu rodinných domů činí 4 l/osobu a den, pro činžovní zástavbu činí 4 – 6 l/osobu a den, a pro sídlištní zástavbu by měly být sběrné nádoby dimenzovány na 5 – 7 l/osobu a den.  Tato litráž je pouze doporučená, pokud např. domácnosti své odpady důsledně třídí, je možné si objednat velikost nádoby a frekvenci jejího vývozu „na míru“, v souladu se zásadou „čím víc vytřídíš, tím méně platíš“. Cena za nádobu se tedy v Praze odvíjí od její velikosti a četnosti vývozu. Systém je pro občany nastaven motivačně v souladu s environmentálními principy, se kterými pracuje jak národní, tak evropská odpadová legislativa. Pokud jsou u nemovitosti nádoby permanentně p řeplňovány, je potřeba ověřit, zda vlastník objektu u svozové společnosti objednal dostatečný počet sběrných nádob, případně dostatečnou četnost jejich svozu. Bohužel vlastníci velice často spoléhají na to, že svozová společnost odveze vše, co je odhozeno mimo sběrné nádoby. K těmto nádobám je odkládáno prakticky cokoliv – nejčastěji se jedná o objemný odpad (matrace, kusy nábytku, křesla) ale i vysloužilá elektrozařízení jako jsou TV a PC monitory, lednice nebo mikrovlnky. 

Dotaz: Je svozová společnost povinna zajišťovat čistotu a úklid stálého stanoviště sběrných nádob na směsný odpad v případě, že se v jeho okolí vyskytují další odpady? 

Odpověď: Ne. Svozová společnost je povinna uklidit pouze odpady nebo smetí, které z popelnice vypadne při manipulaci se sběrnými nádobami při zajišťování jejich výsypu. Nicméně je možné si u svozové společnosti zaplatit nadstandard v podobě pravidelného udržování a zajišťování čistoty u svých popelnic. V případě zjištění nedostatečné kapacity přistavených popelnic je potřeba se obrátit na vlastníka nemovitosti, který u svozové společnosti zajistí nápravu nevyhovujícího stavu.
Odkládání odpadu fyzickými osobami mimo určené sběrné nádoby (včetně např. odložení plastových pytlů vedle sběrné nádoby) naplňuje skutkovou podstatu přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek lze uložit pachateli pokutu až do výše 50 000 Kč.
Přestupku podle § 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí fyzická osoba, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části. Za tento přestupek lze uložit pachateli pokutu až do výše 500 000 Kč. Je-li pozemek či jeho část užíván jinou osobou než jeho vlastníkem, bude za dané protiprávní jednání odpovídat primárně uživatel pozemku. Stejnou výši pokuty umožňuje zákon o hlavním městě Praze uložit i v případě, kdy se popsaného protiprávního jednání dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba. Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby je upraven v § 33a odst. 2 písm. b) citovaného zákona.  
Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu je částečně hrazen z poplatku za komunální odpad, jehož výše je v Praze stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 Sb. HMP. Poplatek za komunální odpad se  od roku 2005 se nezvýšil. 12 let je tedy tento poplatek stejný, nicméně náklady na svoz směsného odpadu, včetně nákladů na jeho odstranění se neustále zvyšují. Poplatek za komunální odpad je příjmem obce a jeho roční výběr se pohybuje ve výši cca 701 mil. Kč. Pro srovnání – roční náklady na svoz a odstranění směsného odpadu v roce 2016 činily 864 mil. Kč. Příjem u poplatku tedy z daleka nepokrývá náklady na zajištění jeho svozu a odstranění.  

B) Sběr využitelných složek (Separovaný sběr)

Mimo sběrných nádob na směsný komunální odpad je na území Prahy rozmístěno cca 18 000 sběrných nádob na využitelné složky odpadů, kterými jsou papír, sklo (barevné a čiré), plasty, nápojový karton a kovové obaly (dále jen „separační stanoviště“). V Praze jsou zřizována nadzemní i podzemí stanoviště a velikost těchto nádob je od 120 – 4000 l. 
Zřizování a určování míst k umisťování těchto separačních stanovišť je plně v kompetenci zástupců příslušných ÚMČ Praha 1 – 57. Separační nádoby, kromě těch podzemních, jsou ve vlastnictví svozových společností. Jejich pravidelný svoz je nastaven od nejnižší
frekvence svozu (1 x za 6 týdnů – u nádob na sklo či kovové obaly) až po 7 x týdně (zejména u nádob na papír nebo plasty). 
Dotaz: Je svozová společnost povinna zajišťovat čistotu a pravidelný úklid separačních stanovišť?  
Odpověď: Ano. U všech obsluhovaných veřejných separačních stanovišť je nastavena četnost úklidu, a to v rozsahu minimálně 2 x týdně až po maximální frekvenci 7x týdně 5 x denně (např. v centrálních a turisticky exponovaných částech Prahy). Úklid separačního stanoviště musí být zajišťován 3 m všemi směry od místa stání stanoviště, z toho 2 m všemi směry musí být prostor zameten. Je nutné zdůraznit, že úklid separačních stanovišť je zajišťován na základě jiných svozových plánů a jinými vozidly než těmi, kterými je zajišťován pravidelný svoz separačních nádob. V případě zjištění nedostatečné kapacity přistavených separačních stanovišť nebo četnosti jejich svozu je potřeba kontaktovat příslušný odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 – 57 a v případě, že bude stav ze strany Úřadu potvrzen, bude zvýšení četnosti svozu městem zajištěno. 

Pravidelný svoz a úklid separačních stanovišť je plně hrazen z rozpočtu města a např. v roce 2016 činily náklady na zajištění svozu a úklidu celkem 365 mil. Kč. Z toho náklady na zajišťování čistoty v okolí separačních stanovišť se ročně blíží částce 50 mil. Kč. Ročně se v rámci úklidu separačních stanovišť v Praze odstraní cca 7 000 tun odpadu.
Bohužel tato stanoviště velice často využívají, zejména v centrálních částech Prahy, k odložení svých odpadů i restaurace či bary, a i tyto odpady jsou následně odklízeny na náklady města. Využívání veřejných sběrných nádob ze strany živnostníků je proto v tuto chvíli zakázáno s tím, že veřejné nádoby jsou primárně určeny k odložení odpadů od občanů. 
 
Občané k odložení odpadů mohou využít stávající síť sběrných dvorů, na území hlavního města Prahy jsou jich dvě desítky! Odkládání odpadů je občanům umožněno bezplatně a jejich seznam naleznete na www.portalzp.praha.eu. (tzv. Portál životního prostředí hl. m. Prahy).
 
V případě potřeby je možné si u všech provozovatelů objednat odvoz odpadů přímo do sběrného dvora. Jedná se o placenou službu, nicméně je zde záruka, že s Vašimi odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. Odvézt je možné veškerý odpad s výjimkou sypkých odpadů (suť, zemina atd.), který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry (z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět). 
Pro občany Prahy jsou také v průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobjemové kontejnery (ročně jich je v ulicích cca 5 500 ks o minimálním objemu 10 m3) na objemné odpady, a od začátku března do konce listopadu také velkoobjemové kontejnery na bioodpady (např. v roce 2016 jich bylo do ulic města přistaveno a obslouženo celkem 1 486 ks, jejich objem je minimálně 9 m3)  Jejich harmonogramy přistavení lze nalézt rovněž na stránkách www.portalzp.praha.eu nebo na stránkách příslušných MČ Praha 1 - 57.
 
Časové harmonogramy a místa jejich přistavení lze nalézt rovněž na výše zmíněném portále životního prostředí nebo na stránkách příslušných MČ Praha 1 - 57.
 

Mapa tříděného odpadu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html.

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

Adresy provozoven:

Sběrný dvůr Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy, tel: 733 164 810

Sběrný dvůr Bečovská 939, Praha 22 - Uhříněves, tel: 731 122 905

Ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad včetně nebezpečného, kromě směsného odpadu a azbestu.

Provozní doba:
Po - Pá   8,30 - 18, 00 hod. (v zimním čase do 17,00hod. )
So           8,30 - 15,00 hod.

 

http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-obcanum/sberne-dvory/

 

První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma

Nezisková společnost ELT Management Company - Eltma (https://www.eltma.cz/) provozuje kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem.

Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik - tj. místům zpětného odběru, ale i firmám s vlastním vozovým parkem - bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či případný nákup pneumatik. Množství odevzdaných pneumatik musí odpovídat množství obvyklému užívání automobilu. Zpětný odběr je určen pro koncové uživatele – spotřebitele.

Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru zajišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od konečných uživatelů:

  • bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
  • zcela zdarma
  • bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik

Hlavní město Praha v současné době umožňuje občanům na všech sběrných dvorech odevzdat jakékoli pneumatiky v jakémkoli množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje provozovatel sběrného dvora, v současné době se pohybují od 25 Kč - 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Málokdo ví, že povinností povinných osob, resp. prodejců pneumatik a pneuservisů, je zcela zdarma pneumatiky odebírat, a to bez ohledu na nakoupené množství, značku a velikost!!! Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.

Objednání služby svozu bioodpadu on-line

Pražské služby a.s. nabízejí objednání služby svozu bioodpadu on-line zde: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/ (Tento odkaz se otevře v novém okně)

Vybrat si můžete ze dvou variant:

1) Sezónní svoz bioodpadu je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.

Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4.  do 30. 11. daného roku.

2) Celoroční svoz bioodpadu je určen především pro květinářství a domácnosti, kde produkují bioodpad po celý rok.

A co je vlastně bioodpad?

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Zdroj a podrobnější info: http://www.psas.cz/

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s. r. o. v současné době zahájil realizaci projektu

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy"

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu).

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu.

V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6

Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu.

Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz

Dovolujeme si upozornit, že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!

zdroj informací: Odbor ochrany prostředí MHMP

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2020

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů v roce 2020

Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích.

datumzastávkapo - páso
18. 2. úterýul. Edisonova (parkoviště u Botiče)1500 - 1520800 - 820
20. 5.  středaul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dinno School)1530 - 1550830 - 850
22. 8.  sobotakřižovatka ul. Morseova - Voltova 1600 - 1620900 - 920
12. 11. čtvrtekkřižovatka ul. Edisonova - Galileova 1630 - 1650930 - 950
 křižovatka ul. Morseova - Lessnerova1700 - 17201000 - 1020
 křižovatka ul. Archimédova - Ohmova 1730 - 17501030 - 1050
 křižovatka ul. Rezlerova - Voltova 1800 - 18201100 - 1120
 ul. Kurčatovova před č. p. 321 a 322 1830 - 18501130 - 1150

Harmonogram přistavování VOK v roce 2020

Harmonogram přistavování kontejnerů VOK  pro rok 2020

datum                 

 

zastávka

čas

od – do

22. 1. středa

 

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307)

14 – 18

12. 2. středa

 

ul. Frostova (parkoviště)

14 – 18

26. 2. středa

 

ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)

14 – 18

18. 3. středa

 

ul. Edisonova  (slepá část u kostela)

14 – 18

1. 4. středa

 

ul. Lessnerova (parkoviště)

14 – 18

22. 4. středa

 

ul. Frostova (parkoviště)

14 – 18

13. 5. středa

 

ul. Morseova (parkoviště při ul. Bellova)

14 – 18

3. 6. středa

 

ul. Euklidova (u separovaného odpadu)

14 – 18

17. 6. středa

 

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307)

14 – 18

2. 9.   středa

 

ul. Dieselova (v horní části u trafostanice)

14 – 18

16. 9.  středa

 

ul. Edisonova (slepá část u kostela)

14 – 18

30. 9.  středa

 

ul. Frostova (parkoviště)

14 – 18

7. 10.  středa

 

ul. Lessnerova (parkoviště)

14 – 18

21. 10.  středa

 

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307)

14 – 18

4. 11.  středa

 

ul. Morseova (parkoviště při ul. Bellova)

14 – 18

18. 11.  středa

 

ul. Euklidova (u separovaného odpadu)

14 – 18

25. 11.  středa

 

ul. Frostova (parkoviště)

14 – 18

2. 12.  středa

 

ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307)

14 – 18