Aktuality

18.03.2024

Harmonogram přistavování kontejnerů VOK pro I. pololetí 2024

datum   zastávka čas od – do 17. 1. středa   ul. Frostova  - parkoviště  1400 – 1800 24. 1. středa   ul. Lessnerova - parkoviště  1400 –... (číst více)

22.01.2024

Třídění odpadu - použité spreje

Použité spreje patří do směsného odpadu! Při nesprávném třídění vzniká riziko exploze a požáru   Pražané se v posledních letech naučili důsledně třídit kovové obaly, přesto končí občas v... (číst více)

05.12.2023

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů pro celý rok

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů pro celý rok. Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích. datum   zastávka Po - Pá So 13. 2. - út   1. ul.... (číst více)

Stálé informace

Upozornění na případný finanční postih za odložení odpadu mimo nádoby

Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby a znečišťování stanoviště sběrných nábob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno pokutou až do výše 50 000 Kč.

Objemný odpad lze odložit zdarma ve sběrných dvorech hl. m Prahy či do velkoobjemových kontejnerů umisťovaných v ulicích města.

Informace o systému nakládání s komunálním odpadem naleznete na http://portalzp.praha.eu/odpady

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“ v Praze.

A) Směsný komunální odpad
 
Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad o objemu 70 – 1 100 l, jejichž svoz a výsyp je pravidelně zajišťován určenými svozovými společnostmi. Četnost jejich svozu se pohybuje v rozmezí 1 x 14 dní až 7 x týdně.  Počet nádob neustále roste v závislosti na rostoucí zástavbě a zvyšujícím se počtu obyvatel města. Povinnost objednat si sběrné nádoby na směsný odpad je v podmínkách hl. m. Prahy uložena vlastníkovi objektu, který je povinen objednat dostatečný objem těchto nádob v závislosti na počtu osob, které daný objekt využívají. Tato povinnost je vlastníkovi dána tzv.“ vyhláškou o odpadech“, jedná se o vyhlášku č. 5/2007 Sb. Hl. m. Prahy, kde je v § 6 uvedeno, že vlastník objektu: „zajistí u svozové spole č nosti dostate č ný objem sb ě rných nádob na sm ě sný odpad, doporu č ený objem podle druhu objektu je uveden v p ř íloze č . 2 této vyhlášky“  Doporučený objem sběrných nádob pro počet osob využívající daný objekt se stanovuje dle typu zástavby. Pro zástavbu rodinných domů činí 4 l/osobu a den, pro činžovní zástavbu činí 4 – 6 l/osobu a den, a pro sídlištní zástavbu by měly být sběrné nádoby dimenzovány na 5 – 7 l/osobu a den.  Tato litráž je pouze doporučená, pokud např. domácnosti své odpady důsledně třídí, je možné si objednat velikost nádoby a frekvenci jejího vývozu „na míru“, v souladu se zásadou „čím víc vytřídíš, tím méně platíš“. Cena za nádobu se tedy v Praze odvíjí od její velikosti a četnosti vývozu. Systém je pro občany nastaven motivačně v souladu s environmentálními principy, se kterými pracuje jak národní, tak evropská odpadová legislativa. Pokud jsou u nemovitosti nádoby permanentně p řeplňovány, je potřeba ověřit, zda vlastník objektu u svozové společnosti objednal dostatečný počet sběrných nádob, případně dostatečnou četnost jejich svozu. Bohužel vlastníci velice často spoléhají na to, že svozová společnost odveze vše, co je odhozeno mimo sběrné nádoby. K těmto nádobám je odkládáno prakticky cokoliv – nejčastěji se jedná o objemný odpad (matrace, kusy nábytku, křesla) ale i vysloužilá elektrozařízení jako jsou TV a PC monitory, lednice nebo mikrovlnky. 

Dotaz: Je svozová společnost povinna zajišťovat čistotu a úklid stálého stanoviště sběrných nádob na směsný odpad v případě, že se v jeho okolí vyskytují další odpady? 

Odpověď: Ne. Svozová společnost je povinna uklidit pouze odpady nebo smetí, které z popelnice vypadne při manipulaci se sběrnými nádobami při zajišťování jejich výsypu. Nicméně je možné si u svozové společnosti zaplatit nadstandard v podobě pravidelného udržování a zajišťování čistoty u svých popelnic. V případě zjištění nedostatečné kapacity přistavených popelnic je potřeba se obrátit na vlastníka nemovitosti, který u svozové společnosti zajistí nápravu nevyhovujícího stavu.
Odkládání odpadu fyzickými osobami mimo určené sběrné nádoby (včetně např. odložení plastových pytlů vedle sběrné nádoby) naplňuje skutkovou podstatu přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Za uvedený přestupek lze uložit pachateli pokutu až do výše 50 000 Kč.
Přestupku podle § 33a odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se dopustí fyzická osoba, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled městské části. Za tento přestupek lze uložit pachateli pokutu až do výše 500 000 Kč. Je-li pozemek či jeho část užíván jinou osobou než jeho vlastníkem, bude za dané protiprávní jednání odpovídat primárně uživatel pozemku. Stejnou výši pokuty umožňuje zákon o hlavním městě Praze uložit i v případě, kdy se popsaného protiprávního jednání dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba. Přestupek právnické a podnikající fyzické osoby je upraven v § 33a odst. 2 písm. b) citovaného zákona.  
Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu je částečně hrazen z poplatku za komunální odpad, jehož výše je v Praze stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2005 Sb. HMP. Poplatek za komunální odpad se  od roku 2005 se nezvýšil. 12 let je tedy tento poplatek stejný, nicméně náklady na svoz směsného odpadu, včetně nákladů na jeho odstranění se neustále zvyšují. Poplatek za komunální odpad je příjmem obce a jeho roční výběr se pohybuje ve výši cca 701 mil. Kč. Pro srovnání – roční náklady na svoz a odstranění směsného odpadu v roce 2016 činily 864 mil. Kč. Příjem u poplatku tedy z daleka nepokrývá náklady na zajištění jeho svozu a odstranění.  

B) Sběr využitelných složek (Separovaný sběr)

Mimo sběrných nádob na směsný komunální odpad je na území Prahy rozmístěno cca 18 000 sběrných nádob na využitelné složky odpadů, kterými jsou papír, sklo (barevné a čiré), plasty, nápojový karton a kovové obaly (dále jen „separační stanoviště“). V Praze jsou zřizována nadzemní i podzemí stanoviště a velikost těchto nádob je od 120 – 4000 l. 
Zřizování a určování míst k umisťování těchto separačních stanovišť je plně v kompetenci zástupců příslušných ÚMČ Praha 1 – 57. Separační nádoby, kromě těch podzemních, jsou ve vlastnictví svozových společností. Jejich pravidelný svoz je nastaven od nejnižší
frekvence svozu (1 x za 6 týdnů – u nádob na sklo či kovové obaly) až po 7 x týdně (zejména u nádob na papír nebo plasty). 
Dotaz: Je svozová společnost povinna zajišťovat čistotu a pravidelný úklid separačních stanovišť?  
Odpověď: Ano. U všech obsluhovaných veřejných separačních stanovišť je nastavena četnost úklidu, a to v rozsahu minimálně 2 x týdně až po maximální frekvenci 7x týdně 5 x denně (např. v centrálních a turisticky exponovaných částech Prahy). Úklid separačního stanoviště musí být zajišťován 3 m všemi směry od místa stání stanoviště, z toho 2 m všemi směry musí být prostor zameten. Je nutné zdůraznit, že úklid separačních stanovišť je zajišťován na základě jiných svozových plánů a jinými vozidly než těmi, kterými je zajišťován pravidelný svoz separačních nádob. V případě zjištění nedostatečné kapacity přistavených separačních stanovišť nebo četnosti jejich svozu je potřeba kontaktovat příslušný odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 – 57 a v případě, že bude stav ze strany Úřadu potvrzen, bude zvýšení četnosti svozu městem zajištěno. 

Pravidelný svoz a úklid separačních stanovišť je plně hrazen z rozpočtu města a např. v roce 2016 činily náklady na zajištění svozu a úklidu celkem 365 mil. Kč. Z toho náklady na zajišťování čistoty v okolí separačních stanovišť se ročně blíží částce 50 mil. Kč. Ročně se v rámci úklidu separačních stanovišť v Praze odstraní cca 7 000 tun odpadu.
Bohužel tato stanoviště velice často využívají, zejména v centrálních částech Prahy, k odložení svých odpadů i restaurace či bary, a i tyto odpady jsou následně odklízeny na náklady města. Využívání veřejných sběrných nádob ze strany živnostníků je proto v tuto chvíli zakázáno s tím, že veřejné nádoby jsou primárně určeny k odložení odpadů od občanů. 
 
Občané k odložení odpadů mohou využít stávající síť sběrných dvorů, na území hlavního města Prahy jsou jich dvě desítky! Odkládání odpadů je občanům umožněno bezplatně a jejich seznam naleznete na www.portalzp.praha.eu. (tzv. Portál životního prostředí hl. m. Prahy).
 
V případě potřeby je možné si u všech provozovatelů objednat odvoz odpadů přímo do sběrného dvora. Jedná se o placenou službu, nicméně je zde záruka, že s Vašimi odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. Odvézt je možné veškerý odpad s výjimkou sypkých odpadů (suť, zemina atd.), který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry (z nejbližšího sběrného dvora na místo nakládky a zpět). 
Pro občany Prahy jsou také v průběhu roku na různých místech přistavovány velkoobjemové kontejnery (ročně jich je v ulicích cca 5 500 ks o minimálním objemu 10 m3) na objemné odpady, a od začátku března do konce listopadu také velkoobjemové kontejnery na bioodpady (např. v roce 2016 jich bylo do ulic města přistaveno a obslouženo celkem 1 486 ks, jejich objem je minimálně 9 m3)  Jejich harmonogramy přistavení lze nalézt rovněž na stránkách www.portalzp.praha.eu nebo na stránkách příslušných MČ Praha 1 - 57.
 
Časové harmonogramy a místa jejich přistavení lze nalézt rovněž na výše zmíněném portále životního prostředí nebo na stránkách příslušných MČ Praha 1 - 57.
 

Mapa tříděného odpadu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html.

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

 • ve sběrných dvorech lze odevzdat v podstatě jakýkoliv odpad i nebezpečný kromě směsného  
 • všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
 • odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (POZOR - stavební odpad pouze 1 m3 měsíčně na jednu domácnost!)
 • odpad nesmí být dovezen firemními vozidly
 • omezení jednorázového návozu - možný vjezd vozidel max.do 3,5 t 
 • vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem (s trvalým pobytem v Praze)
 • provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy:

      PO – PÁ  8.30 – 18.00 hod, v zimním čase do 17.00 hod

      SO           8.30 – 15.00 hod

 • sběrné dvory jsou ve státem uznané svátky uzavřeny

V současné době mají Pražané možnost využít nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora

 • odvoz velkoobjemového odpadu (např. rozměrnější nábytek, elektrošrot, kovový a dřevěný odpad) písemnou objednávkou na e-mail: objednavkasvozu@psas.cz 
 • pro svoz stavební suti zavedla společnost Pražské služby, a.s., službu pytlového svozu stavební suti.  Stavební suť bude ukládána do označených pytlů, jejichž maximální hmotnost bude 30 kg. Pytle je možné si vyzvednout na všech sběrných dvorech provozovaných společností Pražské služby,a.s.

Obě služby jsou zpoplatněny. Pro občany nad 70 let a občany se zdravotním omezením vlastnící průkaz ZTP tuto službu nabízí se slevou 50%.

Více informací lze obdržet na tomto telefonním čísle: 284 091 472 (7.00 – 14.00 hod.)

Seznam všech sběrných dvorů v Praze viz přiložený soubor.

 

Sběrné dvory v dostupné vzdálenosti pro občany MČ Praha – Petrovice

Provozovatel: hlavní město Praha

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany,  tel: 739 682 180

Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy, tel: 733 164 810

Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves, tel: 731 122 905

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, tel: 731 122 891.

Ostatní  provozovatelé:

Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov, tel: 236 040 027

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice, tel: 281 924 959

Před odevzdáním do sběrného dvora si telefonicky ověřte, zda vám daný tip odpadu přijmou.

 

Malé baterie od domácích spotřebičů a drobnou elektroniku  je možno v pracovní dny vhodit do speciální zelené nádoby v budově  Úřadu MČ Praha–Petrovice - knihovna.

Kontejnery charitativního projektu POTEX s.r.o. a KLOKTEX slouží k likvidaci nepotřebného textilu, spárované obuvi, kabelek, hraček, atd.

Do kontejneru nepatří věci poškozené, znečištěné, mokré nebo plesnivé. Vše se ukládá do igelitových tašek nebo pytlů.
stanoviště:

 • parkoviště ul. Morseova při ul. Bellova
 • ul. Novopetrovická při zastávce BUS Sídliště Petrovice
 • parkoviště ul. Edisonova zastávka MHD Newtonova
 • parkoviště ul. Jakobiho x ul. Frostova

První kolektivní systém zpětného odběru pneumatik Eltma

Nezisková společnost ELT Management Company - Eltma (https://www.eltma.cz/) provozuje kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Eltma sdružuje největší výrobce pneumatik a plní zákonné povinnosti povinných osob, které do systému přistoupí, a to transparentním a hospodárným způsobem.

Eltma umožňuje pneuservisům, autoservisům, místům prodeje pneumatik - tj. místům zpětného odběru, ale i firmám s vlastním vozovým parkem - bezplatný svoz a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či případný nákup pneumatik. Množství odevzdaných pneumatik musí odpovídat množství obvyklému užívání automobilu. Zpětný odběr je určen pro koncové uživatele – spotřebitele.

Síť Eltma plní požadavky na zpětný odběr, které stanovuje zákon o odpadech v § 38. Na místech zpětného odběru zajišťují povinné osoby zpětný odběr použitých pneumatik od konečných uživatelů:

 • bez podmínky koupě nových výrobků (pneumatik) nebo služeb
 • zcela zdarma
 • bez ohledu na značku, množství a velikost pneumatik

Hlavní město Praha v současné době umožňuje občanům na všech sběrných dvorech odevzdat jakékoli pneumatiky v jakémkoli množství, ovšem za úplatu. Ceny stanovuje provozovatel sběrného dvora, v současné době se pohybují od 25 Kč - 100 Kč/ks. Ročně se takto vysbírá cca 275 tun pneumatik.

Málokdo ví, že povinností povinných osob, resp. prodejců pneumatik a pneuservisů, je zcela zdarma pneumatiky odebírat, a to bez ohledu na nakoupené množství, značku a velikost!!! Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.

Pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy.

S účinností od 1. 1. 2020 byl zahájen pilotní projekt sběru použitých tonerových a inkoustových kazet na vybraných sběrných dvorech hl. m. Prahy. Sběrné dvory jsou vybaveny samostatnou 240 l sběrnou nádobou červené barvy (viz foto) určenou výhradně pro sběr použitého tiskového spotřebního materiálu. Do sběrných nádob je možné odkládat jak originální, tak i kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety.

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tonerové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tiskové kazety budou odborně renovovány a umožněno jejich plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být zlikvidovány, z důvodu jejich technologické nemožnosti provést funkční renovaci.

Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg odpadu.

Tato služba je dostupná na 3 sběrných dvorech, a to konkrétně na:

·         sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov 

·         sběrném dvoře Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany

·         sběrném dvoře Generála šišky, Praha 12 - Modřany

Popelnice na vyhazování použitých tonerů

Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s., https://www.setriprirodu.cz

Případné otázky, týkající se sběru použitých tonerových a inkoustových, prosím směřujte na emailovou adresu: info@setriprirodu.cz nebo telefonicky na tel.: 602 427 335.

Objednání služby svozu bioodpadu on-line

Pražské služby a.s. nabízejí objednání služby svozu bioodpadu on-line zde: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/ (Tento odkaz se otevře v novém okně)

Vybrat si můžete ze dvou variant:

1) Sezónní svoz bioodpadu je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.

Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4.  do 30. 11. daného roku.

2) Celoroční svoz bioodpadu je určen především pro květinářství a domácnosti, kde produkují bioodpad po celý rok.

A co je vlastně bioodpad?

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.

Zdroj a podrobnější info: http://www.psas.cz/

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s poradenskou společností ISES, s. r. o. v současné době zahájil realizaci projektu

„Podpora domácího kompostování občany hlavního města Prahy"

Tento projekt vychází z Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální možné surovinové využití.

V rámci projektu, který je realizován od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám (vlastníkům zahrad u rodinných případně bytových domů) zapůjčen zahradní kompostér (typ S 900), ve kterém si budou moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad (příp. z domácností). Jedná se o typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů (výška je 100 cm a průměr půdorysu 110 cm), který je vyroben z recyklovaného plastu a je recyklovatelný.

Kompostér bude poskytnut zdarma na základě Smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu, kde budou specifikovány podmínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen (např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby zapojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání Projektu).

Po skončení Projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví účastníka Projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou cenu.

V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude dále ochoten v Projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kompostér vrátit.

Realizací výše zmíněného Projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné soutěže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, vyplňte odpovědní dotazník na www.ises.cz, nebo kontaktujte ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6

Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky spojené se zahájením Projektu, zajištění podpisu Smlouvy o výpůjčce a protokolárního předání a převzetí kompostéru podle stanoveného harmonogramu.

Kompostéry budou dle stanoveného harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011 postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v průběhu letošního vegetačního cyklu.

Text smlouvy o výpůjčce a Předávacího protokolu je, případně v brzké době bude uveden na adrese www.ises.cz

Dovolujeme si upozornit, že tato nabídka je limitovaná počtem kompostérů do vyčerpání zásob!

zdroj informací: Odbor ochrany prostředí MHMP

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů v II. pololetí 2021

Olej bude obsluhou přebírán v uzavřených PET lahvích.

  zastávka po - pá so
  1. ul. Edisonova (parkoviště u Botiče) 15:00 - 15:20 08:00 - 08:20
  2. ul. Dopplerova (parkoviště mezi ZŠ a Dino School) 15:30 - 15:50 08:30 - 08:50
21. 8. sobota 3. křižovatka ul. Morseova x Voltova 16:00 - 16:20 09:00 - 09:20
11. 11. čtvrtek 4. křižovatka ul. Edisonova x Milánská 16:30 - 16:50 09:30 - 09:50
  5. křižovatka ul. Morseova x Lessnerova 17:00 - 17:20 10:00 - 10:20
  6. křižovatka ul. Archimédova x Ohmova 17:30 - 17:50 10:30 - 10:50
  7. křižovatka ul. Rezlerova x Voltova 18:00 - 18:20 11:00 - 11:20
  8. ul. Kurčatovova (č. p. 321, 322) 18:30 - 18:50 11:30 - 11:50

 

Kontaktní telefony na obsluhu svozových aut: 739 412 393, 731 686 777, 602 485 324

Informace ke snížení počtu velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad pro rok 2021

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás seznámili s důležitými informacemi k zajištění svozu komunálního odpadu a jeho využitelných složek, které MČ Praha-Petrovice obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy. Vzhledem k výraznému propadu příjmů v souvislosti s koronavirovou pandemií dochází v rozpočtu hl. m. Prahy ke snížení výdajů, které jsou dlouhá léta bez omezení hrazeny z rozpočtu města. Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad tedy bude v roce 2021 výrazně omezeno.

Hlavní město Praha proto nabízí v případě objemného odpadu jako alternativu sběrné dvory, které budou občanům k dispozici celoročně bez omezení. Odložené předměty, jako jsou např. nábytek, vybavení domácností, sportovní potřeby, knížky či hračky, budou následně nabízeny prostřednictvím on-line aplikace: https://praho.nevyhazujto.cz/ nejdříve partnerským organizacím, tj. charitám, městské nábytkové bance, sociálním odborům a dalším. Věci, které tyto organizace nevyužijí, si mohou lidé rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté si je zdarma vyzvednout.

Jako novinku nabízí Hlavní město Praha možnost odložit dosud funkční, zachovalé nebo skoro nové věci ve dvou sběrných dvorech, a to v Praze 4 na Spořilově (ul. Zakrytá) a v Praze 9 ve Vysočanech (ul. Pod Šancemi). Více informací k tomuto projektu naleznete na https://reuse.praha.eu/. V případě bioodpadu taktéž zůstává zachována možnost odkládání ve všech sběrných dvorech na území hl. m. Prahy bez omezení, na sběrném místě v Dřevčické ulici v Praze 10 (omezení 250 kg na osobu a měsíc) a v kompostárně ve Slivenci.

Občané si také mohou pořídit vlastní nádobu na bioodpad. Každý vlastník nemovitosti si může objednat celoroční nebo sezónní svoz bioodpadu rostlinného původu za úhradu, na níž se podílí i hl. m. Praha. Poplatek za tuto službu stanoví obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy. Podrobné informace k této službě najdete na https://bioodpad.praha.eu/. Další alternativou je pořízení vlastního kompostéru.

Harmonogramy přistavení kontejnerů VOK pro rok 2021 jsou k dispozici na stánkách https://www.prahapetrovice.cz/. Harmonogram přistavení kontejnerů BIO VOK najdete na těchto stránkách v únoru 2021.

Děkujeme za pochopení.

Městská část Praha-Petrovice

Harmonogram přistavování kontejnerů VOK pro II. pololetí 2021

Harmonogram přistavování kontejnerů 

BIO VOK  II. pololetí 2021

datum zastávka čas od – do
7. 8. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 900 – 1200
21. 8. sobota ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 1300 – 1600
28. 8. sobota ul. Edisonova před č. p. 51 900 – 1300
4. 9. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 900 – 1200
18. 9. sobota ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 1300 – 1600
25. 9. sobota ul. Celsiova x ul. Lebeděvova 900 – 1300
2. 10. sobota ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 900 – 1200
16. 10. sobota ul. Edisonova před č. p. 51 1300 – 1700
30. 10. sobota ul. Morseova (parkoviště při ul. Bellova) 1300 – 1600
13. 11. sobota ul. Edisonova (slepá část u kostela) 900 – 1200

VOK  II. pololetí 2021

8. 9. středa ul. Dieselova (v horní části u trafostanice) 1400 – 1800
22. 9. středa ul. Edisonova (slepá část u kostela) 1400 – 1800
13. 10. středa ul. Frostova (parkoviště) 1400 – 1800
27. 10. středa ul. Lessnerova (parkoviště) 1400 – 1800
10. 11. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 1400 – 1800
24. 11. středa ul. Morseova (parkoviště při Bellova) 1400 – 1800
1. 12. středa ul. Euklidova (u separovaného odpadu) 1400 – 1800
15. 12. středa ul. Rezlerova (parkoviště naproti č. p. 307) 1400 – 1800

Kontaktní telefony na obsluhu svozových aut: 739 412 393, 731 686 777, 602 485 324   

                                                                                                                                        

Dejte BlO odpadu druhou šanci

Už máte svou Blopopelnicĺ? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do Blopopelnice.

A 2. šance je tu!

Rostlinný odpad se změnív užitečný kompost.

Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.

 

odbor ochrany prostředí
Magĺstrát hl. m Prahy
bioodpad.praha.eu

PřílohaVelikost
PDF icon popelnice_na_bio_odpad.pdf102.8 KB