1) Stravování 

Obědy jsou rozváženy v termonádobách uživatelům pečovatelských služeb do jejich domácností. V případě zájmu o dovoz obědu kontaktuje sociální pracovnici na telefonním čísle 271 962 087, nebo na emailu:  info@csop-praha15.cz.

Ceník služeb najdete zde: sazebnik-ukonu-ps-2023-1-3-2023.pdf (csop-praha15.cz)

Jídelníček najdete na stránkách  www.csop-praha15.cz v  kolonce stravování.

Odhlášení obědů na následující den je možné pouze do 9-té hodiny předchozího dne na telefonním čísle 271 960 668.

MČ Praha-Petrovice přispívá  25,-Kč na  1 oběd. 

Školní jídelna ZŠ Dopplerova

MČ Praha-Petrovice zajišťuje pro starobní a invalidní důchodce odběr obědů, a to během školního roku v jídelně Základní školy Praha-Petrovice, Dopplerova 351. Tyto obědy jsou zde zajišťovány ve dnech pondělí až pátek (mimo prázdniny). Senioři s trvalým pobytem v MČ Praha - Petrovice si vyzvednou potvrzení ke stravování v jídelně ZŠ Dopplerova na podatelně ÚMČ Praha - Petrovice, Edisonova 429, Praha 10.              

K vydání potvrzení předloží občan :

 • občanský průkaz
 • doklad o přiznání starobního nebo invalidního důchodu

Po obdržení potvrzení se mohou přihlásit u vedoucí školní jídelny v základní škole a dohodnout si odběr obědů. Během všech školních prázdnin mohou senioři, kteří docházejí pro obědy do školní jídelny základní školy, využít odběru obědů v Centru sociální pomoci Praha 15, Janovská 486, Praha 10. Tito občané si však musí vyzvednout na úřadu MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429 " Potrvzení", že se jedná poživatele starobního nebo invalidního důchodu.

Toto potvrzení jim bude vydáno na podatelně MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10.

Obědy pro seniory se vydávají každý den pondělí - pátek od 11.20 hodin do 11.40 hodin.

Odhlášení oběda den předem, nebo do 08.00 hodin daného dne na telefonní číslo 274 860 845 u vedoucí ŠJ pí Novákové nebo emailem jídelna@zsprahapetrovice.cz, nebo přes internetové bankovnictví www.strava.cz

Jídelníček najdete na www.strava.cz (číslo jídelny 4279)

Cena za jeden oběd je 80 Kč.

2) Cvičení pro seniory

Zdravotní cvičení pro seniory

Kde: společenský sál DOV, Edisonova 429, Praha-Petrovice

Cena cvičení: 60 Kč za hodinu

vždy ve středu od 10 do 11 hod.

pod vedením Jiřiny Norbertové, tel. 776 738 839

vždy ve čtvrtek od 11 do 12 hod.

pod vedením Dagmar Hoškové, tel. 604 936 344

Zdravotně rehabilitační cvičení je orientované na protažení celého těla, uvolnění kloubů, udržení svalové síly i na prevenci bolesti zad. Procvičuje se správné dýchání stimulující bránici. Vždy je zakončené příjemným uvolněním při relaxaci. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie i při zdravotních komplikacích (např. vysoký tlak, cukrovka, astma).


Taneční klub

pro všechny věkové kategorie

Kde: společenský sál DOV, Edisonova 429, Praha-Petrovice

vždy v pondělí od 16 do 18.45 hod.

účast zdarma

Taneční klub je určen pro zájemce o tanec při hezké hudbě. Klub není uzavřenou skupinou, takže není nutné přijít s partnerem. Jde o chuť tančit v jakémkoliv věku (není věkově omezeno).

Internet: www.tanecni-krouzek.estranky.cz

Kontakt: Ing. Vlastislav KRČMÁŘ, tel. 731 565 132

 

Nordic walking

Spolek Buď fit seniore pořádá pravidelně Nordic walking a to každé pondělí od 10.00 do 11.00 hod. Sraz je vždy 15 minut před začátkem a to před poliklinikou Ohmova 271, Praha-Petrovice. Nikde není třeba se přihlašovat, stačí se jen rozhodnout a přijít. Toto cvičení je určené pro aktivní seniory a je zcela zdarma. Cvičení vede paní Vlasta Ptáčková, zkušená cvičitelka.

3) Nedostatek financí na bydlení

Nedostatek financí spojených s úhradou nákladů na bydlení je možné konzultovat s Úřadem práce, který rozhoduje a vyplácí sociální dávky, mimo jiné též:

 • příspěvek na bydlení – dávka státní sociální podpory
 • doplatek na bydlení – dávka pomoci v hmotné nouzi

Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu 10 sídlí na adrese Praha 10, Vršovická 68, telefon 950 178 111. Odkaz na web zde.


4) Chci zůstat doma - brožurka APSS pro seniory a jejich blízké

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydala brožuru, určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat.

Odkaz na elektronickou verzi publikace zde


5) Kompenzační pomůcky

https://www.uradprace.cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku

Kompenzační pomůcky si můžete vypůjčit:

 • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
  Sámova 7, 101 00 Praha 10
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek CZP Praha
  Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6
 • Středisko tělesně postižených v ČR, o.s. Praha 
  Karlínské nám. 12, 180 00 Praha 8
 • Život 90
  Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
 • Tyfloservis, o.p.s. 
  Krakovská 21, 110 00 Praha 1
 • Centrum Paraple, o.p.s.
  Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
 • Domov Sue Ryder
  Michelská 1/7, Praha 4
 • DMA Praha
  U Dálnice 207, 251 63 Kunice; https://www.dmapraha.cz/

6) Domácí násilí - užitečné kontakty

 • Intervenční centrum
  Intervenční centrum je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány ambulantně. 
 • Praha - Intervenční centrum

Další kontakty:

 • Acorus, o.s.
  Acorus, o. s. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace  a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.
 • Bílý kruh bezpečí
  Komplexní pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:
  - Bezplatné nonstop linky 116 006 - pro oběti kriminality a domácího násilí
  - DONA linky 2 51 51 13 13 - nonstop pomoc obětem domácího násilí
  - Linky BKB 257 317 110 - nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů
  - Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
  - Intervenčního centra BKB v Ostravě
  - Centrály BKB v Praze
  - Celostátní sítě poraden BKB
 • Diakonie ČCE
  Bruselská 4, 120 00 Praha 2
  SOS centrum

7) Jak postupovat při úmrtí blízké osoby

Ztráta nejbližší osoby je pro každého velkou citovou ránou. Bohužel namísto přemýšlení o lidském osudu musí pozůstalí hned po smrti začít rychle jednat. Proto se nejprve pojďme zaměřit na první okamžiky po smrti blízké osoby.

V případě úmrtí doma je vaší povinností přivolat lékaře, který písemně konstatuje smrt osoby. Následně kontaktujte pohřební službu dle vlastního výběru. Počítejte s tím, že pohřební ústav bude chtít znát totožnost zemřelého, vaši totožnost a zároveň bude chtít smuteční šaty určené pro obřad.

Prvním úřadem, kam byste po úmrtí blízkého měli zajít, je matrika obecního úřadu, kde předáte občanský průkaz zemřelého. Potvrzení lékaře o úmrtí (ohledací list) pošle na matriku lékař. Matrika následně vyhotoví úmrtní list a zašle jej objednateli pohřbu. Ostatní doklady zemřelého jako např. řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, cestovní pas, průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) předáte v místě jejich vydání. Pokud zemřelý pobíral státní dávky, např. příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu atd. ohlaste událost úmrtí v místě, kde mu byla příslušná dávka vyplácena, tzn. na místně příslušné pobočce úřadu práce.

Úmrtí doma:

Je nutné zavolat lékaře, který zesnulého prohlédne a vystaví list o prohlídce (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu. Po zavolání pohřební služby je nutno domluvit všechny podrobnosti, pohřební služba následně vyřídí vše požadované za Vás.

 • Při úmrtí v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení:
  Ohledací list vystaví místní lékař a zesnulého obvykle převeze na patologii. Organizace oznámí smrt rodinným příslušníkům . Poté je třeba si vyzvednout osobní věci zesnulého. Převoz a vyzvednutí nutných dokumentů většinou vyřizuje pohřební služba. Na dalším postupu je nutno se s pohřební službou domluvit.
 • Informace o nároku na pracovní volno:
  Když vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den volna, a pokud pohřeb zařizujete, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných, podmínkou však je, že v době úmrtí s Vámi žili v jedné domácnosti.
 • Úmrtní listy
  Úmrtní list bude vydán manželce, rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, sourozencům nebo zplnomocněným zástupcům. K ověření právního zájmu by měli tito jmenovaní při objednávání pohřbu doložit rodný nebo oddací list a doklad totožnosti. Úmrtní list bude zaslán doporučeně poštou z příslušné matriky úmrtí do 1 měsíce, pokud není dohodnuto při sjednávání pohřbu jinak.
 • Přepis změny stavu v občanském průkazu:
  Provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový OP obdržíte do 30 dnů. K žádosti o nový OP se předkládá: Váš OP, úmrtní list (originál) Je nutné vrátit kartu zdravotního pojištění zesnulého na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny.
 • Podmínky nároku na pohřebné:
  Zodpoví příslušné územní pracoviště Úřadu práce
 • Informace o vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodech:
  Žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.
 • Notářské řízení:
  K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.