Období realizace: 2022-2026

MŠ Jakobiho - podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání

Projekt MŠ Jakobiho - podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání“, registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002192, podpořený v rámci 48. výzvy OP PPR bude dokončen v roce 2023.

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro CS realizací II. etapy modernizace zahrady MŠ Jakobiho. Bude pořízena řada venkovních prvků a didaktických pomůcek v přírodním stylu k rozvoji EVVO, polytechniky, řemeslných dovedností, jemné motoriky a klíčových kompetencí dětí. Realizace přispěje ke kvalitnímu vzdělávání a podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti (včetně SVP).

PřílohaVelikost
PDF icon ms_praha-petrovice_jakobiho_-_podpora_environmentalniho_a_polytechnickeho_vzdelavani.pdf69.15 KB

Období realizace: 2018-2022

Revitalizace školní zahrady pro výuku EVVO v ZŠ Praha-Petrovice

Název projektu:     Revitalizace školní zahrady pro výuku EVVO v ZŠ Praha – Petrovice

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Celkové způsobilé výdaje:

516 894 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:

439 360 Kč

Výše příspěvku žadatele:

  77 534 Kč

Fotodokumentace k projektu, Fotodokumentace k projektu, Fotodokumentace k projektu, Fotodokumentace k projektu
PřílohaVelikost
PDF icon plakat_evvo_zs_praha-petrovice.pdf405.39 KB

3. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice

Souhrnná informace o realizovaném projektu (předkládá se u závěrečné Zprávy o realizaci projektu)

Název projektu: 3. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001690

Předmět projektu:
Projekt řeší rekonstrukci 7 bytů (Morseova č.p. 252, 253 Praha-Petrovice) na sociální byty (kategorie - dostupné byty) pro osoby v bytové nouzi z CS dle podmínek 46. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Byty budou rekonstruovány a přeměněny na sociální byty, v kategorii dostupné byty. Vznikne tak možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Byty projdou kompletní rekonstrukcí a budou vybaveny, aby vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení. Objekt je v centru MČ s výbornou dostupností občanské vybavenosti.

Žádost o dotaci byla předložena: 4.5.2020. Smlouva o financování projektu z Operačního programu Praha pól růstu ČR byla podepsána 15.4.2021.

Veřejná zakázka na hlavního dodavatele stavby byla vypsána 12.4.2021 a ukončena dne 7.6.2021, a to podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. Vítězem veřejné zakázky se stal vybraný zhotovitel - Jiří Paďour, IČ: 86577875.

Dne 8.6.2021 bylo předáno staveniště zhotoviteli pro zahájení stavebních prací a začala rekonstrukce 7 bytů, které budou postupně přeměněny na tzv. sociální byty, v kategorii dostupný byt.

Rekonstrukce bytů probíhá bez zásadních problémů dle ustanovení podepsané smlouvy a předpokládá se, že dílo bude řádně dokončeno v termínu stanoveném smlouvou o dílo.

Publicita projektu: V rámci povinné publicity projektu byl realizován plakát formátu A3, se všemi potřebnými informacemi. Plakát oznamuje získání podpory a je umístěn na objektu, ve kterém je realizována rekonstrukce bytů a jejich přeměna na sociální byty, v kategorii dostupný byt.

Nově vzniklé sociální byty budou pronajaty nájemcům, kteří splňují charakter podpořených cílových osob v rámci 46. výzvy Operačního programu Praha pól růstu ČR.

V současné době probíhají stavební práce a po jejich dokončení bude následovat vyúčtování projektu a zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu.

V Praze dne 30.9.2021

JUDr. Olga Hromasová,
starostka městské části Praha – Petrovice

PřílohaVelikost
PDF icon souhrnna_informace-3_etapa_socialniho_bydleni.pdf100.25 KB

Období realizace: 2014-2018

JUDr. Olga Hromasová
členka komise, členka zastupitelstva, starostka

Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice - 2. etapa

Souhrnná informace o realizovaném projektu (předkládá se u závěrečné Zprávy o realizaci projektu).

Název projektu: 2. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000564

Předmět projektu:
Projekt řeší rekonstrukci 2 bytů (Morseova č.p. 252, 253 Praha-Petrovice) na sociální byty (kategorie - dostupné byty) pro osoby v bytové nouzi z CS dle podmínek 27. výzvy OP PPR. Oba byty byly rekonstruovány a přeměny na sociální byty, v kategorii dostupné byty. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Byty prošly kompletní rekonstrukcí a byly vybaveny, aby vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení. Objekt je v centru MČ s výbornou dostupností občanské vybavenosti.

Žádost o dotaci byla předložena: 19.4.2017

Veřejná zakázka na hlavního dodavatele stavby byla vypsána 31.1.2018 a ukončena dne 14.3.2018, a to podpisem smlouvy s vítězným uchazečem.
Vítězem veřejné zakázky se stala společnost VERANT – STAV, spol. s r.o., IČ: 26199742, se sídlem U Spojky 1107/17, 154 00 Praha 5 – Slivenec.

Dne 19.3.2018 bylo předáno staveniště zhotoviteli a začala rekonstrukce 2 bytů, které byly postupně přeměněny na tzv. sociální byty, v kategorii dostupný byt.

Dne 17.5.2018 bylo předáno hotové dílo.

Rekonstrukce bytů proběhla bez zásadních problémů dle ustanovení podepsané smlouvy o dílo a dílo bylo řádně dokončeno.

Smlouva o financování projektu z Operačního programu Praha pól růstu ČR byla podepsána 1.2.2018.

Publicita projektu
V rámci povinné publicity projektu byl realizován plakát formátu A3, se všemi potřebnými informacemi. Plakát oznamuje získání podpory a je umístěn na objektu, ve kterém byla realizována rekonstrukce bytů a jejich přeměna na sociální byty, v kategorii dostupný byt.

Nově vzniklé sociální byty budou pronajaty nájemcům, kteří splňují charakter podpořených cílových osob v rámci 27. výzvy Operačního programu Praha pól růstu ČR.

V současné době probíhá vyúčtování projektu a bude schvalována závěrečná zpráva o realizaci projektu.

V Praze dne 17.7.2018

JUDr. Olga Hromasová, starostka městské části Praha – Petrovice

2. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice, 2. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice, 2. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice, 2. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice, 2. etapa - Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovice
PřílohaVelikost
PDF icon souhrnna_informace_o_realizovanem_projketu_-_podpora_socialniho_bydleni_-_2._etapa.pdf123.78 KB

Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.

V městské části Praha – Petrovice byl realizován projekt pod názvem Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice (číslo projektu CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000134), který získal finanční podporu z evropských strukturálních fondů, konkrétně Operačního programu Praha pól růstu ČR. Projekt řešil rekonstrukci 4 bytů (adresa Morseova č.p. 252, 253 Praha-Petrovice) a jejich přeměnu na sociální byty (kategorie - dostupné byty) pro osoby v bytové nouzi z cílových skupin, které byly definovány podmínkami 17. výzvy Operačního program Praha pól růstu ČR. Jde o tyto kategorie občanů: osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, rodiny s dětmi
v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / samoživitelkou, senioři. Ostatní byty v domě nejsou určeny na sociální bydlení, tak vzniká možnost integrace potřebných osob a nebude docházet k jejich sociálnímu vyloučení. Byty prošly kompletní rekonstrukcí a byly vybaveny, aby vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení (vestavěné skříně, kuchyňská linka vč. vestavěných spotřebičů, ap.). Městská část získala možnost na rekonstrukci bytů ve své správě a významnou finanční podporu z evropských strukturálních fondů.

 

Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice., Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice., Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice., Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice., Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice., Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Petrovice.
PřílohaVelikost
PDF icon pametni_deska_.pdf74.38 KB