Agendy Úřadu MČ Praha – Petrovice

 • Je kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT)
 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve svěřené správě
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vybírá poplatky z pobytu
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

Úřad MČ Praha – Petrovice

 • Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze v platném znění a obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (Statut hl. m. Prahy). Působnost a činnost upravují také další obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy či jiné právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.
 • Vztahy pracovníků Úřadu MČ k orgánům městské části (starosta, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ) upravuje zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statut hl. m. Prahy.
 • Úřad MČ tvoří starostka, místostarosta a zaměstnanci městské části zařazení do Úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zejména zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy.
 • Pracovně právní vztahy pracovníků Úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků Úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.
 • Vnitřní směrnice a opatření vydává starostka MČ.

V oblasti samostatné působnosti

 • plní úkoly, které mu uložila Rada nebo Zastupitelstvo městské části
 • pomáhá komisím Rady MČ a výborům Zastupitelstva MČ v jejich činnosti

V oblasti přenesené působnosti

 • vykonává státní správu ve stanoveném rozsahu

Starostka městské části Praha – Petrovice

 • je nadřízena všem zaměstnancům Úřadu městské části Praha - Petrovice
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha - Petrovice a Zastupitelstva městské části Praha - Petrovice
 • řídí a kontroluje činnost zaměstnanců Úřadu městské části Praha - Petrovice
 • stanoví platy zaměstnancům Úřadu městské části Praha - Petrovice podle zvláštních předpisů

Tajemník Úřadu městské části Praha – Petrovice

 • Funkce tajemníka úřadu městské části není zřízena, tuto funkci vykonává starostka městské části.

Pracovníci Úřadu městské části Praha – Petrovice

 • Vykonávající činnosti v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Základními organizačními jednotkami Úřadu MČ jsou odbory, členící se na oddělení. Sekretariát a Místní knihovna jsou samostatnou zvláštní organizační jednotkou.

Informační systém

Úřad městské části Praha - Petrovice používá informační produkty:

1) pro svou vnitřní potřebu:

 • E-Spis - spisová služba
 • VEMA - program pro zpracování mezd
 • ASPI - sbírka zákonů 
 • MYSIS - katastr nemovitostí
 • GORDIC - daně, poplatky, účetnictví
 • GORDIC-VYK - inventarizace majetku
 • EMA - evidence majetku
 • DES - domovní evidenční správa
 • SOM - správa obecního majetku
 • TRIADA - evidence obyvatel

2) pro potřebu informování občanů: