Vážení občané,

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se SFŽP ČR v roce 2023 vyhlásilo 45. výzvu dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“ (tzv. kotlíkové dotace). Tento program je opět zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.

O dotační podporu mohou v aktuální výzvě žádat občané, jejichž domácnost tvoří a uvedené doloží:

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

nebo

2. Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Podporovány budou kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. možná výše dotace 130 tis. a tepelná čerpadla (max. možná výše dotace 180 tis. Kč).

Zahájení elektronického příjmu žádostí je 7. srpna 2023 v 08:00 hod, ukončení příjmu 31. srpna 2024 v 23:59:59 hod.

Veškeré další informace k Programu jsou k dispozici na:

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_v...