Informace o voličských průkazech pro volby do Evropského parlamentu 2024

Informace o voličských průkazech pro volby do Evropského parlamentu 2024

Voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je voliče zapsán v seznamu voličů). Žádost o vydání voličského průkazu lze podávat několika způsoby:

  • Žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky; žádost musí být
    Úřadu městské části Praha-Petrovice doručena nejpozději do 31.05.2024
    (ID datové schránky Praha-Petrovice: wmmbtke)
  • Žádost v listinné podobě zaslaná poštou; žádost musí být doručena Úřadu městské části
    Praha-Petrovice nejpozději 31.05.2024 a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem

Adresa: Úřad městské části Praha-Petrovice, Edisonova 429/28, 109 00, Praha 10

  • Prostřednictvím portálu občana na stránce portal.gov.cz
  • Osobně v úředních hodinách občanskoprávního oddělení ÚMČ Praha-Petrovice nejpozději do 05.06.2024 do 16 hodin

Voličské průkazy budou vydávány nebo předávány k poštovní přepravě dle volby žadatele nejdříve dne 23.05.2024.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!!!!!

Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky. Občané České republiky žijící v zahraničí mohou na zastupitelském úřadě, u kterého jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat ve kterémkoliv okrsku na území České republiky.