Tradiční akce

  • Besedy
  • Počítačové kurzy
  • Zájezdy seniorů
  • Vítání občánků 

O konání akcí knihovny budou čtenáři i občané MČ informováni pomocí standardních komunikačních kanálů (oznámení na webových stránkách, e-mailový newsletter, SMS infokanál, vývěsky, Petrovický zpravodaj)