Nepromeškejte Kotlíkové dotace

Tímto vás informujeme o připravované 3. výzvě Ministerstva životního prostředí ke Kotlíkovým dotacím. Ty byly poskytovány již od roku 2016 ve dvou výzvách. Na každou výzvu bylo alokováno téměř 24 mil Kč. V obou dosavadních výzvách byl příjem žádostí vázán na kompletně uskutečněnou výměnu tepelného zdroje.

Připravovaná 3. výzva dotací přináší hl. m. Praze změnu v systému příjmu žádostí, které budou tentokrát přijímány před zahájením realizace. Tzn., že bude vytvořen zásobník žádostí na začátku vyhlášení výzvy. Po jejich vyhodnocení v souladu s pravidly programu bude navržen seznam žadatelů, s nimiž bude uzavřena smlouva. Tento seznam bude schvalovat Rada hl. m. Prahy. Nejpozději do určené doby od podpisu smlouvy musí žadatel změnu tepelného zdroje realizovat.

Již od září 2022 nebudou moci domácnosti topit v kotli nižší než 3. emisní třídy. Tato skutečnost by měla pomoci získat co nejvíce žadatelů v době vyhlášení výzvy, aby se naplnila alokovaná částka 24 mil Kč. A současně se tímto podpořila výměnu u těch domácností, které nejvíce znečišťují okolní ovzduší a jež samy nemají dostatek financí na adekvátní výměnu. V případě, že na konci roku 2020 bude zřejmé, že přidělená alokace nebude vyčerpána, bude Ministerstvem životního prostředí ČR krácena a budou podpořeny jiné kraje, kde je naopak přetlak žádostí.

V rámci dotačního programu se opět uskuteční osvěta. V rámci publicity mohou obyvatelé Prahy využít i webové stránky hl. m. Prahy, kde na portalzp.praha.eu/energetika, pod záložkou Kotlíkové dotace II, jsou kromě pravidel programu vzory požadovaných dokladů a příloh k žádosti v editovatelné formě, uvedeny i kontakty na administrátory programu, kteří odpovídají na telefonické dotazy nebo poradí při osobní návštěvě potenciálního žadatele.

Jak získat Kotlíkovou dotaci?

Bydlíte v rodinném domě a svůj dům vytápíte starým neekologickým kotlem na pevná paliva a stále přikládáte ručně? Nečekejte, až vás dohoní zákonná povinnost jej vyměnit (na některé z vás se začala vztahovat již od září 2017 a další radikální omezení používání kotlů 1. a 2. emisní třídy nastane od září 2022).

Neváhejte využít finančních prostředků z dotačního programu »Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze  - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II«, ze kterého můžete při splnění všech předepsaných podmínek získat až 127 500 Kč (85 % ze 150 tis. Kč podle Vámi zvoleného typu nového topného zdroje ze seznamu výrobků a technologií - SVT, splňující předepsané emisní limity).

Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

Kotle na biomasu s automatickým přikládáním;

Plynové kondenzační kotle;

Tepelná čerpadla (jakéhokoliv systému).

Z telefonických nebo písemných dotazů je mnohdy patrná obava, zda se na vás zmíněné finanční prostředky dostanou. Žádosti na kompletně realizované projekty v rámci Výzvy č. 2, je možné podávat do 30. 12. 2019. K 4. prosinci 2018 bylo zatím podáno pouze 126 žádostí, přičemž přidělené finanční prostředky mohou uspokojit až 240 žadatelů.  Za celé období, tj. od 21. 3. 2016, kdy byl zahájen příjem žádostí v rámci Výzvy č. 1, neevidujeme žadatele, kterému byla žádost o dotaci zamítnuta, pokud předložil všechny požadované doklady. V případě, že plánujete výměnu v dalších letech, Ministerstvo životního prostředí chystá vyhlásit Výzvu č. 3 s předpokládaným vyhlášením příjmu žádostí ke konci roku 2019 a s realizací výměn až do roku 2023. V rámci této výzvy může být poskytnuta dotace dalším 240 žadatelům.

Veškeré informace, jak postupovat, jaký nový topný zdroj instalovat, aby splňoval předepsané emisní limity (pravidla programu a potřebné vzory tiskopisů apod.), najdete ke stažení v editovatelné verzi na: portalzp.praha.eu/energetika