Hostivařský lesopark

Okraj městské části Praha -Petrovice.

Rozloha: 146,9 ha
Katastrální území: Hostivař, Petrovice
Nejvíce zastoupené dřeviny: borovice lesní, lípa srdčitá, dub letní a zimní, modřín evropský
Převládající stanoviště: živná stanoviště nižších poloh
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 3. věková třída, tedy věk 41 – 60 let
Lesní porosty: 114,7 ha
Nelesní plochy (louky, vodní plochy, cesty): 32,2 ha
Lesní pozemky v majetku hl. M. Prahy (zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP): 82,9 ha
Údržbu provádí: Lesy hl. m. Prahy
Lesní pozemky v majetku soukromých vlastníků: 64 ha

Historie a současnost lesoparku

Hostivařský lesopark vznikl v 60. letech minulého století jako rekreační zázemí pro nově budované Jižní Město. Nový les vyrostl převážně na zemědělské půdě v sousedství Hostivařské nádrže. Nejednalo se ovšem o souvislý lesní porost, ale o „lesopark" s hustou sítí cest a rekreačními loukami. Zalesňování bylo zahájeno v roce 1959 a většina prací byla do pěti let dokončena. Pouze stráně nad nynější Hostivařskou nádrží byly zalesněny jako protierozní opatření již počátkem 20. století. Při výstavbě Hostivařské nádrže byla část těchto lesů zatopena. Po roce 1989 byly některé lesní pozemky vráceny soukromým vlastníkům. 

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm. Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras. V západní části lesa (Chodov) se nachází hájovna se zookoutkem a zatopeným lomem pro vodní ptactvo. Známé je také koupaliště na břehu Hostivařské nádrže s písečnými plážemi. Na pravém břehu nádrže bylo v roce 2012 zbudováno dřevěné vyhlídkové molo.

Celé území lesoparku je obklopeno hustou sídlištní zástavbou a návštěvnost je zde skutečně vysoká – ročně téměř 1 mil. návštěvníků. Velkým problémem je zde vandalismus, velké množství odhozených odpadků a volně pobíhající psi, kteří ruší lesní zvěř.

Zastoupení dřevin

Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území, s přihlédnutím k převážně rekreačnímu poslání lesoparku (tj. pestrá dřevinná skladba, včetně nepůvodních dřevin např. vejmutovky a douglasky).

Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území.

Na území lesoparku převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu (zimnímu i letnímu), habru obecnému a buku lesnímu.

Fotogalerie: 
Hostivařský lesopark