Oddělení občanskosprávní - Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Vyřizuje: Eliška Vostřáková
Oddělení občanskosprávní
tel. 267 900 942
e-mail: vostrakova@prahapetrovice.cz

Občan, který se rozhodne odstěhovat z České republiky a ukončit svůj trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně Úřadu městské části Praha-Petrovice.

Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Občan je následně povinen odevzdat svůj občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti Úřadu městské části Praha 15.

Za ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 100,- Kč.